1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z póżn.zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474z późn.zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. A. Necla w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 609, 611, 612, 613, 614/1 (614), 614/2 (614), 614/3 (614), 644/1 (644), 644/2 (644), 687/1 (687), 687/2 (687), 685, 692, 701, 702, 721, 693, 699, 620, 683, 643, 723 obręb 0016 Kamienna Góra (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Wykaz działek objętych podziałem (województwo pomorskie, obręb 0016 Kamienna Góra, miasto Gdynia): dz. 614 podzielona na dz. 614/1, 614/2 oraz 614/3, dz. 644 podzielona na dz. 644/1 oraz 644/2, dz. 687 podzielona na dz. 687/1 oraz 687/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 423 (tel. 58 66 88 424) w poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środę i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1474 z późn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. A. Fredry w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 693, 699/1 (699), 699/2 (699), 713/1 (713), 713/2 (713), 715/1 (715), 715/2 (715), 716/1 (716), 716/2 (716), 717/1 (717), 717/2 (717), 718/1 (718), 718/2 (718), 791, 714, obręb 0016 Kamienna Góra (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Wykaz działek objętych podziałem (województwo pomorskie, obręb 0016 Kamienna Góra, miasto Gdynia): dz. 699 podzielona na dz. 699/1 oraz 699/2, dz. 713 podzielona na dz. 713/1 oraz 713/2, dz. 715 podzielona na dz. 715/1 oraz 715/2, dz. 716 podzielona na dz. 716/1 oraz 716/2, dz. 717 podzielona na dz. 717/1 oraz 717/2, dz. 718 podzielona na dz. 718/1 oraz 718/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 423 (tel. 58 66 88 414) w poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środę i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
– ul. I. Krasickiego 40, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 660 i 658 obręb 0016 Kamienna Góra, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na podwórze przylegające do budynku mieszkalnego i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1601/19/VIII/P z 26.11.2019 r.;
– ul. A. Asnyka/H. Siemiradzkiego, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 120 i 119 obręb 0016 Kamienna Góra, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1606/19/VIII/P z 26.11.2019 r.;
– ul. Władysława IV oznaczonej jako działka nr 2432 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na podwórze przylegające do budynku mieszkalnego i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1608/19/VIII/P z 26.11.2019 r.;
– ul. J.Bema i ul. Świętojańskiej oznaczonej jako działki nr 2483, 2484, 2496 i 2482 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na podwórze przylegające do budynku mieszkalnego i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1607/19/VIII/P z 26.11.2019 r.;
– al. Jana Pawła II/ bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego oznaczonej jako działki nr 3017, 3018 i 3019 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowym obiekcie gastronomicznym będącym własnością dzierżawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1602/19/VIII/P z 26.11.2019 r.;
– bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oznaczonej jako działki nr 364, 371 i 432 obręb 0016 Kamienna Góra, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31.05.2022 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny „Contrast Cafe”, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1603/19/VIII/P z 26.11.2019 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 9.12.2019 roku do 31.12.2019 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszone zostały i umieszczone na stronie internetowej
www.gdynia.pl/bip następujące wykazy:
– wykaz nr 22/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – działka nr 999 o pow. 0,0110 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat;
– wykaz nr 23/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 3756 o pow.0.0051 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat;
– wykaz nr 24/2019 nieruchomości poł. w Gdyni – działka nr 1637 o pow.0,0011 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykazy wywieszono na okres od 13 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.
Do 3 stycznia 2020 r. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1646/19/VIII/R z 3.12.2019 roku. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie późnej dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia).
Na realizację zadania w 2020 roku Gmina Miasta Gdyni przeznaczy kwotę 85.000,00 zł. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.01.2020 r. Szczegółowe warunki konkursu na stronach: cas.gdynia.pl oraz na gdynia.pl/bip.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2020 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 20 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl do 3.01.2020 r. do godz. 23:59:59.
Po złożeniu oferty w generatorze należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 7.01.2020 r. do godz. 16.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty, przeznaczoną na zamieszczenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 31 m. 15 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 1651/19/VIII/P z 3 grudnia 2019 r., wywieszony na okres 21 dni od 5.12.2019 r. do 25.12.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1654/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2019 roku - nieruchomości położonej przy ul. Przebendowskich o pow. 9 m², obejmującej część działki: nr 2739 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 06.12.2019 r. do 27.12.2019 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
1) pomieszczeń w budynku Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni w obrębie działki nr 3224 obręb nr 0022 Orłowo dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8;
2) pomieszczeń w budynku położonym w ramach obiektu lodowiska zlokalizowanym przy ul. Bema 33 w Gdyni w obrębie działki nr 348 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00008964/9 wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości oraz warunki najmu wskazane zostały na stronie BIP Gdyńskiego Centrum Sportu: https://www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przenaczonych-do-oddania-w-najem,544963.
***
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni
informuje, iż na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
www.pomorskie.kas.gov.pl w zakładce ogłoszenia/obwieszczenia o licytacjach zamieszcza obwieszczenia o prowadzonych licytacjach nieruchomości oraz ruchomości.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1667/2019/VIII/P z 3.12.2019 r., na okres od 6.12.2019 r. do 3.01.2020 r.
Wykaz dotyczy działki nr 19 o pow. 0.0005 ha, obręb 0025_Redłowo zapisanej w KW GD1Y/00023868/7 oraz działek: nr 15/5 o pow. 0.1050 ha, nr 16/1 o pow. 0.0127 ha obręb 0025_Redłowo zapisanych w KW GD1Y/00000675/0. Przedmiotowe nieruchomości położone są przy al. Zwycięstwa.
Wymieniony wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni ,
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 13.12.2019 r.-3.01.2020 r.  • ikonaOpublikowano: 12.12.2019 10:51
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.12.2019 10:52
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona