1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Gdyni w 2020 r. (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XIII/428/19 z 23 października 2019 r.):
1. od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha pow.,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 pow.
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 pow.
2. od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
– związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od m2 pow. użytkowej,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od m2 pow. użytkowej.
3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2020 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XIII/426/19 z 23 października 2019 r.): opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdyni w wysokości 2,31 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Wydział Dochodów informuje, że w 2019 r. nie została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. W związku z powyższym uchwała nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości są uchwałami aktualnie obowiązującymi.

ikona