Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3807/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22 czerwca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 200 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej tzw. Łąki Cisowskie, obręb 0012 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 106, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Na gruncie posadowiona jest szklarnia i pomieszczenie gospodarcze. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka rekreacyjna.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 23 czerwca 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3801/21/VIII/R z 22.06.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 78 308,00 PLN w okresie od 3.08.2021 r. do 15.12.2021 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 3.08.2021 r. do 15.12.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 15 lipca 2021 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 16 lipca 2021 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3802/21/VIII/R z 22.06.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja”.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 100 000,00 PLN w okresie od 2.08.2021 r. do 31.12.2021 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 2.08.2021 r. do 31.12.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 15 lipca 2021 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 16 lipca 2021 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”
Zarządzeniem numer 3826/21/VIII/R z 29 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:
1. Fundacja „Fly”
1.1 nazwa zadania: Seniorzy poznają pomorskie;
kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
1.2 nazwa zadania: Powrót do kondycji;
kwota dotacji: 12.590,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)
2. Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch, kwota dotacji: 18.110,00 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych)
3. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+;
kwota dotacji: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).
4. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, nazwa zadania: Seniorzy ćwiczą 2021; kwota dotacji: 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).
5. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja. Zdrowy kręgosłup "Uczyń życie zdrowszym"; kwota dotacji: 7.580,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
6. Instytut Wiedzy i Kompetencji, nazwa zadania: Rozszerzenie działalności Klubu Seniora „Jesień Możliwości”; kwota dotacji: 11.400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art. 61 Kpa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1363), zawiadamia:
że 29.06.2021 r. na wniosek nr 48693/2021 z 15.03.2021r., Inwestora: Prezydent Miasta Gdyni –  Wojciech Szczurek, jako zarządca drogi reprezentowany przez Wojciecha Krawca, została wydana decyzja nr RAAIII.6740.9.1.2021.JG-693/rozbudowa zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.8.4.2020.JG-693/rozbudowa z 26.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej’’ stanowiącej Etap I T1 przedsięwzięcia pn: „Budowa węzła integracyjnego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny” w Gdyni, dz. nr: 2686, (2687*), (2705*), 2845, (3325*), 3326, 3328, 3329, 3331, 3334/2, 3335, 3352, 3363 obręb 0014 Dąbrowa, 6/2, (13)*, (14*), (17*), 18, 19, (20*), 24/1, 24/2, (25*), 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31/1, (41*), 43, (44*), 46, 47, (48*), (49*), 57, 61, 62, 66, 67, 203, obręb 0017 Karwiny, (…*) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem– wg projektu zamiennego. Zakres projektu zamiennego obejmuje działki: 3325/2, 3325/1, 3326, 2686, 2687/1, 3328, 2705/1, 2705/2, 3329, 3334/2, obręb 0014 Dąbrowa, (…*) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.735) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia że na wniosek nr 77584/2021 z 28.04.2021 r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni – P. Wojciech Szczurek, jako zarządca drogi reprezentowany przez: P. Artur Ryś, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.8.5.2020.SM-822/ulica z 10.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni” na działkach nr: 3333, 3335, 3316/1 (3316)*, 3318/1 (3318)*, 3329/3, 3329/4, 3329/5, 3329/6 (3329/1)*, 3336, 3379/1 (3379)*, 3379/2 (3379)*, 3380, 3337, 3382, 3385, 3391, 3328/1 (3328)*, 3328/2 (3328)*, 3328/3 (3328)*, 3330, 3321/1 (3321)*, 3321/2 (3321)*, 3321/3 (3321)*, 3243/2 (3243)*, 3243/3 (3243)*, 3243/4 (3243)*, 3244, 3236, 3235, 3224, 3237, 3239, 3241, 3246, 3260, 3268, 3277, 3275, 3273, 3276, 3279, 3283, 3282, 3289, 3290, 3177, 3007, 3375, obręb 0022 Orłowo - w nawiasach podano numery działek przed podziałem – wg projektu zamiennego. Zakres projektu zamiennego obejmuje działki: 3328/2, 3236, 3243/2 i 3321/2, obręb 0022 Orłowo.
Strony mogą wnosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno–Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 24 08.
Strony mogą wnosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 24 08.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu Nr 16/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 3759 o pow. 0,0099 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 9 lipca 2021r. do dnia 29 lipca 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu nr 15/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego – część działki nr 854/4 o pow. 0,1583 ha, obręb nr 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 9 lipca 2021r. do 29 lipca 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Radosna „7B”, oznaczonej w obrębie Wielki Kack jako działka gruntu nr 2726/1o powierzchni 568 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3836/21/VIII/P z 29 czerwca 2021 roku wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega 21.07.2021 r.
***
Prezydenta Miast Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3808/2021/VIII/P) nieruchomości o powierzchni 1.050 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków - do wydzierżawienia trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na rekreację, uprawę roślin - na czas oznaczony do 3 lat – w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 5.07.2021 r. do 26.07.2021 r. oraz opublikowany w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta
KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy
ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 9.07.2021 r. do 29.07.2021 r.
***
Dotacje na remonty zabytków
W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci mniejszych Konwentualnych w Polsce z siedzibą przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku, poszukuje wykonawcy robot budowlanych, polegających na przeprowadzeniu remontu muru ceglanego we wschodniej części dziedzińca oraz schodów zewnętrznych przy zespole kościoła parafialnego św. Antoniego i klasztoru Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także stosowne uprawnienia budowlane.
Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 622 02 38 i w siedzibie Parafii przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni. Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXI/1017/21 z 23.06.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Granice obszaru objętego planem określone zostały w załączniku graficznym do ww. uchwały i są dostępne na stronie https://www.gdynia.pl/bip/plany oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni i Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 1.08.2021 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydenta Miast Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3844/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29 czerwca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 820 m² i 320 m² położonej w Gdyni przy Spacerowej, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako część działki nr 2208, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023792/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 12 miesięcy. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – na zaplecze budowy i składowanie.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 5 lipca 2021 r.
***
Prezydenta Miast Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego w Gdyni, oznaczonej jako działki nr 1736 o powierzchni 74 m2 i nr 1737 o powierzchni 3 m2, obręb Leszczynki, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00017305/8.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3785/21/VIII/P z 15.06.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 8.07.2021 roku.
***
Prezydenta Miast Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu: Poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid-19.
Termin składania ofert ustala się do 22 lipca 2021 r. do godz. 15.30 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 1490 i 1491, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, położonych przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, w celu prowadzenia placówki oświatowej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3843/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 29.06.2021 r., wywieszony na okres 21 dni, od 2.07.2021 r. do 23.07.2021 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48
(ul. Jowisza 60)
zatrudni od 1 września br. na stanowiska:
- pomoc kuchenna na 1/1 etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: kier.administracyjny@sp48.edu.gdynia.pl. Informacje pod nr. tel. 507 203 102.
- nauczyciel świetlicy (26/26 etaty),
- nauczyciel wspomagający w wymiarze 20/20 etaty,
- nauczyciel j. polskiego (18/18 etaty; praca do 30.06.2022 r.),
- nauczyciel geografii (18/18 etaty; praca do 30.06.2022 r.).
CV należy składać na adres e-mail:
sekretariat@sp48.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 (ul. Tatrzańska 40)
zatrudni nauczyciela wspomagającego.
CV należy wysłać na adres mailowy szkoły sekretariat@sp26gdynia.pl
lub złożyć w sekretariacie w godz. 9.00-14.00.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni w roku szkolnym 2021/2022: nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy (20h tygodniowo).
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni w pełnym wymiarze godzin:
- nauczyciela matematyki,
- nauczyciela przedmiotów budowlanych,
- pedagoga szkolnego,
Informacje pod nr tel. 58 66 997 32,
58 669 97 33, 58 688 26 24,
mail: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni dozorcę na umowa o pracę na 0,75 etatu.
CV należy przesłać na adres e-mail:
k.maka@sp20gdynia.pl
Informacje pod nr. tel. 58 669 03 64.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
(ul. Energetyków 13)
zatrudni na stanowisko intendentki / intendenta. Informacje pod nr. tel. 58 621 95 10, mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 (ul. Słowackiego 53)
zatrudni na cały etat pomoc kuchenną (od września) oraz konserwatora (od października). Dokumenty przyjmowane do 20.08 2021 r.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 72 24.

  • ikonaOpublikowano: 08.07.2021 09:46
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.07.2021 11:39
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona