1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że w 21.09.2021 r. na wniosek nr 17983/2021 z dnia 01.02.2021 r., Inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg, z upoważnienia którego działa Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Pan Arkadiusz Trzeciak, została wydana decyzja nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR-853/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej” zlokalizowanej na terenie Miasta Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb 0028 Witomino Radiostacja: dz. nr 413, obręb 0019 Mały Kack: dz. nr 793, 792, 802, 781, 782, 784, 797, 785, 912, 939, 914/1 (914*), 932, 959, 940, 913, 942, 1013, 1014, 1026, 931, 840/1, 838/1, 839, 832, 826, 825/1 (825*), 800/2, 911, 790, 787, 915, 831, 840/2, 941, 933 (* w nawiasach nr działek przed podziałem).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia, oraz  wnosić uwagi, składać wnioski i otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z  18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Ewentualny wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (tel. 586688432).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk pod lokalizację stoisk handlowych w celu prowadzenia sprzedaży w okresie święta zmarłych.
I. Oznaczenie nieruchomości.
Przedmiotem przetargu są części działek położone przy ul. Arciszewskich, ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej. Na nieruchomościach zostały wyznaczone stanowiska przeznaczone do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych.
II. Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 29.10.2021 r. do 1.11.2021 r. (tj. 4 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, za stawkę wylicytowaną w przetargu. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10,00 zł/m2 stanowiska dziennie. Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
III. Informacje dodatkowe.
1. I przetarg odbędzie się 4 października 2021 r. o godz. 10.00, w auli C Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznym al. Zwycięstwa 96/98.
2. Osoby przystępujące do I przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do 30 września 2021 r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
3. II przetarg odbędzie się 15 października 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
4. Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości 11 października 2021 r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
5. Osoby przystępujące do II przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do 13 października 2021 r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
6. Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,
- stosowne pełnomocnictwa.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
8. Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.gdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020. poz. 1990, zm. DZ.U. z 2021 r., poz. 11, 234, 815) odwołuje przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. A. Mickiewicza i ul. H. Siemiradzkiego (parking), oznaczonej jako działki nr 255, 254, 248/3, 251/2, 252/2, 234/1, 235, 239, 236, 138/3, 139, 256, 231/1, 249/2, obręb 0016 Kamienna Góra, o łącznej powierzchni 5007m2, objętej księgami wieczystymi GD1Y/00008664/6, GD1Y/00000159/7, GD1Y/00006950/4, GD1Y/00008755/1, GD1Y/00009227/8, GD1Y/00002507/6, GD1Y/00024532/0, GD1Y/00023910/7.
8 września 2021r. doręczono Gminie Miasta Gdyni zawiadomienia o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu, w trybie art. art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, co stanowi podstawę do odwołania przetargu.
Informacje dodatkowe na temat nieruchomości i przetargu na pozostałe, niesprzedane działki, można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, pod nr. tel., 58 668 85 15, 58 668 89 40.
Informacja o odwołaniu przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl, wywieszona na elektronicznej tablicy Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.eto.um.gdynia.pl/category/8642, a także zostanie opublikowana w Gazecie Wyborczej w dodatku ogólnokrajowym, analogicznie do ogłoszenia o przetargu.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/91/11 z 23 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
- od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
- od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
- od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 4.10.2021 r. do 26.10.2021 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godz. jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 20.10.2021 r. o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu dnia 13.10.2021 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 9.11.2021 r. w formie:
1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub
2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Informacje o ochronie danych osobowych: www.gdynia.pl/bppmg_oia.

***

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.Dz.U. z 2020 r. poz 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 119614/2021 z 7.07.2021r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Z-ca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych - Maciej Warszakowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 808, 809/1 (809), 810/1 (810), 811/1 (811), 812/1 (812), 813/1 (813), 816/1 (816), 817/1 (817), 817/2 (817), 818, 1199/1 (1199), 1200/1 (1200), 1200/2 (1200), 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1 (1205), 1205/2 (1205), 1205/3 (1205), 1206, 1207, 1822, 1824, 1825, 1826, 1835, 1839, 1840, 1973, 1990/3 (1990/2), 1990/4 (1990/2), 1997, 1999, 2000, 2018/1, 2018/2, 2019/4, 2021, 2026, 2027, 2029/1 (2029), 2029/2 (2029), 2042 obręb 0021 Oksywie. (W nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 11.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pawiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Pustki Cisowskie, jako działka nr 993 o pow. 36 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00023857/7.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 4176/21/VIII/P z 14.09.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 7.10.2021 roku.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4173/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 września 2021 roku, nieruchomości o pow. 56 m² położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako działka nr 1840, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00018395/2, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Grunt niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3923/2021/VIII/P) nieruchomości o pow. 400 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - do wydzierżawienia trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na rekreację, uprawę roślin, na czas oznaczony do 3 lat, w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 17.09.2021 r. do 8.10.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Cisowa, jako działki nr 1950/2 i 1955/1 o łącznej pow. 55 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017302/7.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4174/21/VIII/P z 14.09.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 7.10.2021 roku.

***

Prezydent Miasta Gdyni  działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.Dz.U. z 2020 r. poz 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 119614/2021 z 7.07.2021r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Z-ca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych - Maciej Warszakowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 808, 809/1 (809), 810/1 (810), 811/1 (811), 812/1 (812), 813/1 (813), 816/1 (816), 817/1 (817), 817/2 (817), 818, 1199/1 (1199), 1200/1 (1200), 1200/2 (1200), 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1 (1205), 1205/2 (1205), 1205/3 (1205), 1206, 1207, 1822, 1824, 1825, 1826, 1835, 1839, 1840, 1973, 1990/3 (1990/2), 1990/4 (1990/2), 1997, 1999, 2000, 2018/1, 2018/2, 2019/4, 2021, 2026, 2027, 2029/1 (2029), 2029/2 (2029), 2042 obręb 0021 Oksywie. (W nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 11. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25-27) zatrudni od 1.10.2021 r. pomoce nauczyciela – 5 osób w wymiarze 0,5 etatu.
Wymagane wykształcenie, co najmniej podstawowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
Warunki pracy: wymagany kontakt z dziećmi ipracownikami szkoły. Praca wymaga przemieszczania się na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 30.09.2021 r. listu motywacyjnego, CV, zgody na przetwarzanie danych osobowych, ksera dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasową pracę zawodową.

***

Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35) zatrudni nauczyciela j. angielskiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo.
Dokumenty należy składać mailowo:  przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Kontakt tel. 58 625 02 17.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej
Informuję, że z przyczyn formalno-prawnych, planowane w okresie od 25.09.2021 r. do 19.10.2021 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje odwołane.

Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, która miała się odbyć w dniu 05.10.2021 r. o godz.17.00.

  • ikonaOpublikowano: 23.09.2021 09:31
  • ikona

    Autor: Weronika Rozbicka (w.rozbicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.09.2021 08:54
  • ikonaZmodyfikował: Weronika Rozbicka
ikona