Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98). Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 29 listopada 2021 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14 280 m2, ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2, ul. Ustronie o pow. 1 751 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. płk. Dąbka „1B” o pow. 1 359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1 345 m2, Bydgoskiej o pow. 1 209 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2, ul. Spacerowej 9 o pow. 1 968 m2, ul. Białostockiej 3 o pow. 1 010 m2, ul. Orłowskiej 13-15 (Maxim) o pow. 7 736 m2 i ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 29.09.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl, oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 4 listopada 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 26 października 2021 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Knyszyńskiej 3 o pow. 743 m2 i ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” w dniu 04.10.2021 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, dzwoniąc na numery: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.), zawiadamia o przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczących projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”.
Celem ogólnomiejskich konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców i ewentualne dostosowanie zapisów dokumentu do wyrażonych opinii.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 15.10. 2021 r. do 15.11.2021 z wykorzystaniem następujących form:
– badanie ankietowe dotyczące projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027” przeprowadzone poprzez formularz udostępniony w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu poprzez www.konsultujemy.gdynia.pl.
b) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta, ul.10 Lutego 24 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-16.00 (wymagany wcześniejszy kontakt pod nr. tel. 58 66 88 331),
– zbieranie uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”:
a) w formie pisemnej na adres: Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: dziedzictwo@gdynia.pl.
Spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni odbędzie się 10.11 2021 r. w godz. 17.00- 19.00 w sali konferencyjnej Gdynia InfoBoksu (ul. Świętojańska 30).
Metody stosowane podczas konsultacji będą dostosowywane do aktualnej sytuacji i mogą przyjąć formę stacjonarną bądź online.
Nie będą rozpatrywane uwagi złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
Szczegółowe informacje oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w szczególności w:
– Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
– w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta, ul. 10 Lutego 24,
– na stronie internetowej www.gdynia.pl w zakładce społeczeństwo,
– na Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.
***
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
zatrudni pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy od zaraz.
Zgłoszenia można złożyć osobiście na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni lub gdyńskim cmentarzu w Kosakowie albo przesłać na adres mailowy: biuro@zck.pl.
Kontakt pod nr. tel. 58 660 89 50 lub 58 679 13 07.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
poszukuje kandydatów na stanowisko:
– sprzątaczki ( 30/30),
– dozorcy (20/20).
CV można przesyłać na adres mailowy: kierownik@sp6.gdynia.pl do 17.10.2021 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu (ul. Hugo Kołłątaja 1) na tablicy ogłoszeń na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 8.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej zabudowanej garażem nr 31, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu gminnego.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4204/21/VIII/Pz 21.09.2021 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na elektronicznej tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni: od 4.10.2021 r. do 25.10.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej oznaczonej jako część działki nr 616/4 obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 392 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – rekreacja, zieleń, działka przydomowa.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4227/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.09.2021 r.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 4.10.2021 r. do 25.10.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

ikona