Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Zabierz głos w sprawie zabytkowego Śródmieścia

Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 rozpoczyna ogólnomiejskie konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczące projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”.

Dokument pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027” jest dokumentem, który włączony zostanie do wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ponieważ ewentualne powodzenie tego wniosku będzie doniosłym wydarzeniem w życiu całego miasta, ale jednocześnie będzie oznaczać, że pewne występujące obecnie ograniczenia w inwestowaniu w obszarze Śródmieścia oraz w jego funkcjonowaniu będą musiały być utrwalone, uzno za celowe, aby głos w konsultacjach zabrali wszyscy mieszkańcy.
Proces konsultacyjny został podzielony na kilka części. Pierwszą stanowi ankieta (udostępniana w wersji elektronicznej za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu oraz w wersji papierowej w miejscu gdzie będzie można zapoznać się z wersją papierową dokumentu.)
Ankieta da możliwość zgłoszenia własnych uwag i pomysłów dotyczących poruszanych w konsultowanym dokumencie zagadnień. Osoby szczególnie zainteresowane problematyką zarządzania przedmiotowym obszarem będą mogły wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w ostatnich dniach procesu.

Pełna treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.), zawiadamia o przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczących projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”.
Celem ogólnomiejskich konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców i ewentualne dostosowanie zapisów dokumentu do wyrażonych opinii.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 15.10. 2021 r. do 15.11.2021 z wykorzystaniem następujących form:
– badanie ankietowe dotyczące projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027” przeprowadzone poprzez formularz udostępniony w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu poprzez www.konsultujemy.gdynia.pl.
b) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta, ul.10 Lutego 24 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-16.00 (wymagany wcześniejszy kontakt pod nr. tel. 58 66 88 331),
– zbieranie uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu pt. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”:
a) w formie pisemnej na adres: Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: dziedzictwo@gdynia.pl.
Spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni odbędzie się 10.11 2021 r. w godz. 17.00- 19.00 w sali konferencyjnej Gdynia InfoBoksu (ul. Świętojańska 30).
Metody stosowane podczas konsultacji będą dostosowywane do aktualnej sytuacji i mogą przyjąć formę stacjonarną bądź online.
Nie będą rozpatrywane uwagi złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
Szczegółowe informacje oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w szczególności w:
– Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
– w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta, ul. 10 Lutego 24,
– na stronie internetowej www.gdynia.pl w zakładce społeczeństwo,
– na Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.

  • ikonaOpublikowano: 07.10.2021 13:41
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.10.2021 10:49
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona