1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Bohaterowie poszukiwani – zostań rodzicem zastępczym

W Gdyni od lat nie ma dużego domu dziecka. Priorytetem polityki rodzinnej jest wsparcie w środowisku, czyli w domu. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na niezawodowe oraz zawodowe rodziny zastępcze.

Dom, ciepły i bezpieczny, to jedno z naszych najwcześniejszych wspomnień. Nie każdy jednak ma to szczęście i wskutek różnych okoliczności dzieciom dzieje się krzywda. Jeśli sytuacja domowa wymaga interwencji, dzieci trafiające do pieczy zastępczej umieszczane są w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Bo warunki zbliżone do domowych dają największe szanse na reintegrację. Poczucie bezpieczeństwa, rozmowa, poszanowanie potrzeb dają młodym ludziom siłę do rozwoju i przykład, jak budować relację.
– W Gdyni wierzymy, że dzieci powinny wychowywać się w rodzinnych domach. Robimy wszystko, by te, które nie mają takiej możliwości, uzyskały drugą szansę. I to działa. Od lat gdyński samorząd wspiera rodzinne formy pieczy zastępczej, dzięki którym wiele dzieci odnalazło drugi (a częstokroć pierwszy prawdziwy) dom. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Liczba dzieci, które trafiają do pieczy, utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie. Na każdym etapie rodziny mogą liczyć na wsparcie specjalistów: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, wreszcie – koordynatorów pieczy zastępczej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone osobom, które przede wszystkim:
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia i opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku cudzoziemców ich pobyt musi być legalny).
Spełnienie wymogów prawnych to nie wszystko. Zespół ds. rodzinnej pieczy musi być pewny, że opiekunowie zapewnią dziecku warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające mu zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
Ważne też, aby kandydaci byli przygotowani na to, że dzieci mogą mieć za sobą już wiele trudnych przeżyć. Nieocenione jest wsparcie tych, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje i mogą szybciej pomóc podopiecznym.
Szczegółowych informacji na temat procedury kwalifikacyjnej kandydatów na rodziców zastępczych udziela:
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS w Gdyni,
ul. ul. Abrahama 55,
81-366 Gdynia
tel. 58 627 20 24
e-mail: j.mankowska@mopsgdynia.pl
Zainteresowani mogą również śledzić profil Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej na FB.

ikona