Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Przed XL sesją Rady Miasta Gdyni

23 marca o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XL sesja Rady Miasta Gdyni.


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej;
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2022;
– ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej;
– wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Kolonia „45C”;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej „160A”;
– zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni;
– skargi SJ oraz ER na wykonywanie zadań publicznych przez Prezydenta Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
– skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, wniesionych 9 lutego i 1 marca 2022 r.;
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Projekty uchwał znajdują się na stronie bip.um.gdynia.pl.

ikona