1491 (1191) 2022-04-08 - 2022-04-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 4870/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) – nieruchomości o powierzchni 400 m2 stanowiącej część działki nr 152/2 obręb 0009 Babie Doły – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków – do wydzierżawienia trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na rekreację, uprawę roślin – na czas oznaczony: 1 rok – w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 1.04.2022 r. do 22.04.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu dla udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W ramach udziału, zbywane będą niesamodzielne pomieszczenia o powierzchni 33,46 m², zlokalizowane na parterze budynku przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36 w Gdyni, niestanowiące części wspólnych budynku.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni 29.03.2022 roku nr 4900/22/VIII/P. Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na elektronicznej tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 31.03.2022r. do 21.04.2022r.
***
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych
zatrudni pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy od zaraz.
Zgłoszenia można złożyć osobiście na Cmentarzu Witomińskim (ul. Witomińska 76) lub gdyńskim
cmentarzu w Kosakowie (ul. Rzemieślnicza 26C) albo przesłać na adres mailowy: biuro@zck.pl.
Kontakt 58 660 89 50 lub 58 679 13 07.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych (ul. Orłowska 8)
przyjmie do pracy na pełen etat od 1
września 2022 nauczyciela matematyki.
Szczegóły: bip.e-cea.pl/0316/ogloszenia.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pedagoga na zastępstwo w wymiarze 1 etatu.
Zgłoszenia do 20.04.2022 r.
Kontakt sekretariat@sp48.edu.gdynia.pl.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) nr XL/1230/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności,
2) nr XL/1231/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej
oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Granice obszarów objętych planami określone zostały w załącznikach graficznych do ww. uchwał i są dostępne na stronie https://www.gdynia.pl/bip/plany oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni i Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów w terminie do 29.04.2022 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia

  • ikonaOpublikowano: 07.04.2022 09:46
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.04.2022 08:48
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona