1491 (1191) 2022-04-08 - 2022-04-14

Plan na Meksyk do wglądu

Do 26 kwietnia 2022 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk.


Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Projekt planu jest dostępny także w BIP Miasta Gdyni na stronie www.gdynia.pl/plany.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu, docelowy układ drogowy osiedla dostosowano do realizowanego obecnie węzła integracyjnego oraz do przebiegu planowanej Drogi Czerwonej. W projekcie planu wyznaczono też tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 14 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni. Uwagi można składać do 10 maja 2022 r., w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na ww. stronie internetowej.

  • ikonaOpublikowano: 07.04.2022 14:22
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.04.2022 08:26
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona