1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Kompostowanie się opłaca

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie sprawozdań firm odbierających odpady komunalne przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu gmin wchodzących w skład związku. Dzięki dodatkowej frakcji bio Gdynia osiągnęła dobre wyniki w zakresie recyklingu.


Gdynia w 2021 roku osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (26% przy wymaganym >20%), ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (3% przy wymaganym <35%) oraz poziomów składowania (15 %).
Stosunkowo wysokie wskaźniki recyklingu uzyskane przez Gdynię wynikają w dużej mierze z umożliwienia mieszkańcom przekazywania oddzielnie odpadów zielonych oraz BIO wytwarzanych na terenie ich nieruchomości. W instalacji komunalnej „Eko Dolina” Sp. z o.o. frakcje te poddawane są procesowi kompostowania, a wytworzony w tym procesie kompost poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby.
Od 2021 roku w Polsce obowiązują zapisy dyrektywy unijnej (UE 2019/1004) określające nowe wymogi, jakie winny spełnić państwa członkowskie w celu wprowadzenia w życie gospodarki o obiegu zamkniętym.

ikona