1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, który odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 62, ul. Abrahama 74, ul. Chylońska 59-63, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Harcerska 15/23, ul. Morska 108A-C, ul. Nowogrodzka 14, ul. Nowogrodzka 38A, ul. Orłowska 66, ul. Portowa 7, ul. Słowackiego 46, ul.Starowiejska 25, ul. Śląska 60A, ul. Świętojańska 49, ul. Świętojańska 132, ul. Świętojańska 139, ul. Wójta Radtkego 47 oraz ul. Zgoda 1/11. Informacje dot. przetargu znaleźć można na stronie www.investgdynia.pl oraz pod nr. tel. 58 668 89 44, 58 668 85 53.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4963/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 kwietnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 138 m² położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej, oznaczonej jako działka nr 320 i część działki nr 321 obręb 0015 Grabówek, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00000383/6 i GD1Y/00024352/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Komandorska 36, na zagospodarowanie terenu celem poprawy funkcjonalności nieruchomości.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 29 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl), wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kolonia 45C, oznaczonej w obrębie Dąbrowa jako działka gruntu nr 900/1 o powierzchni 846 m2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4964/22/VIII/P z dnia 12 kwietnia 2022 roku wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega z dniem 25.05.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl/), wykazu, stanowiącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5019/22/VIII/P z dnia 04.05.2022 r., nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki, o powierzchni 47130 m2, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – do 6 miesięcy.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: organizacja Ogrodu Świateł.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 5.05.2022 r. do 26.05.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni w roku szkolnym 2022/2023 nauczyciela fizyki. Wymiar zatrudnienia 18/18.
CV należy przesłać na adres mailowy:
dwudziestka@sp20gdynia.pl
Szczegóły pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192)
zatrudni na umowę o pracę od 1.06.2022 r. sprzątaczkę na cały etat.
Dokumenty należy składać do 18.05.2022 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.30-14.00 lub mailowo: sekretariat@sp10gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu. Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego nr 11 kl.27 przy ul. gen. Józefa Hallera 27-31 o pow. 68,18m². Nieruchomość położona jest w obrębie Wzgórze Św. Maksymiliana, na działce 1640, objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00013092/3 o powierzchni działki 553 m².
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5015/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2022 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 6.05.2022 r. do 27.05.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5012/22/VIII/M z 4.05.2022 roku, przedłuża termin zakończenia postępowania konkursowego otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2022 r.
Postępowanie konkursowe zostaje przedłużone do dnia 31.05.2022r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 176),
zawiadamia, że w dniu 27.04.2022r. na wniosek nr 197989/2021 z dnia 10.12.2021r., Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg w imieniu którego występuje pełnomocnik: Maciej Gajewski, Biuro Drogowe al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia została wydana decyzja nr RAAI.6740.9.2.2021.MK-1092/droga zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.14.2017.KS-1092/droga rowerowa z dnia 25.04.2017r. zmienioną decyzją nr RAAI.6740.9.3.2019.MK-1092/droga z dnia 18.08.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez budowę drogi rowerowej, budowę buspasa, chodnika, przystanków autobusowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.”
Wnioskowane zmiany dot. działek: 229, 232, 543, 561, 544, 562/1, 563/1, 545, 546, 553, 554, 555, 556, 557, 547, 807, 265/1, 271, 808, 809, 810, 325/1, 326/1, 811, 331/1, 812, 819, 813, 328/1, 559, 560, 590 obręb 0020 Obłuże.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 58 668 24 11.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
– od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
– od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
– od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
– od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 25.05.2022 r. o godz. 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu 18.05.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2022 r. w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia;
lub
– elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 KPA (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul. Jeżynową oraz ul. Jarzębinową” w Gdyni na działkach:
– obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, nr: 276, 20, 336/1 (z podziału dz. nr 336), 277/1 (z podziału dz. nr 277)
– obręb 0009 Łężyce, nr: 218/3, 218/7 (z podziału 218/4), 99/2 (z podziału 99/1), 98/101 (z podziału 98/89), 98/40, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 98/90, 92/64 (z podziału 92/63), 91/1 (z podziału 91),
oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości:
– obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dz. nr 336 na 336/1 i 336/2, dz. nr 277 na 277/1 i 277/2
– obręb 0009 Łężyce, dz. nr 218/4 na 218/7 i 218/8, dz. nr 99/1 na 99/2 i 99/3, dz. nr 98/89 na 98/101 i 98/102, dz. nr 92/63 na 92/64 i 92/65, dz. nr 91 na 91/1 i 91/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 84 21 oraz można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 KPA), wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni lub w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu Nr 11/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego – działka nr 406 o pow. 425 m2 działki nr 407 o pow. 3 503 m2, działka nr 398 o pow. 2 642 m2 obręb nr 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2022 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 13 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.


ikona