1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 15 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.
Na mocy zarządzenia nr 5025/22/VIII/R z 10.05.2022 zadanie „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 15 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania” powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, która z liczbą punktów 76,67 zajęła I miejsce w rankingu.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 146 880,00 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 00/100).
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia”.
Na mocy zarządzenia nr 5024/22/VIII/R z 10.05.2022 zadanie „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia” powierzono Fundacji Agencji Służby Społecznej, która z liczbą punktów 81,67 zajęła I miejsce w rankingu.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 1 224 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące 00/100).
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5035/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) - nieruchomości o powierzchni 102 m2 stanowiącej część działki nr 1382, obręb 0021 Oksywie będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – położonej w Gdyni przy ul. Algierskiej – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działkę przydomową - na czas nieoznaczony – w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 16.05.2022 r. do 06.06.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46)
poszukuje wykonawcy robót budowlanych w zakresie renowacji okładziny kamiennej elewacji parteru kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także stosowne uprawnienia budowlane. Informacje na temat szczegółowego zakresu prac uzyskać można w biurze parafialnym.
Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz” na adres: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
zatrudni od 1 września 2022 r. nauczyciela
matematyki w pełnym wymiarze godzin.
CV należy przesyłać na adres:
sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik działu letniego i zimowego
utrzymania dróg (1 etat).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 24 maja pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownik działu LIZUD”.
Więcej na bip.um.gdynia.pl/praca
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów odzieżowych (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669
97 33, 58 688 26 24 oraz mailowo:
sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Siemiradzkiego, oznaczonej jako działka nr 249/2 obręb Kamienna Góra, o powierzchni 203 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5023/22/VIII/P z 10.05.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni, tj. do 31.05.2022 r.
***
Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni na rok szkolny 2022/2023 nauczyciela wychowania przedszkolnego (cały etat) w Przedszkolu nr 57.
Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69, mailowo:
przedszkole@p57.edu.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 15 czerwca 2022 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie
jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 509.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
– złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania
wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni wspólnie złożyć współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 15 czerwca 2022 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami.
Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na stornach internetowych tut. Urzędu: Biuletynu Informacji Publicznej, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl), i na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, 20 czerwca
2022 roku o godz. 14.00.
Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 13.05.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl).
Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej: www.investgdynia.pl, dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 89 38, 58 668 85 16, 58 668 85 15 lub
pisząc na adresy e-mail: m.domrazek@gdynia.pl, p.siwinski@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5036/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2022r., nieruchomości, o powierzchni 1020 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zgoda w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 1416 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024352/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 11.05.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz 176) zawiadamia, że na wniosek nr 43054/2022 z 22.03.2022 r. Prezydenta
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Tomasz Kammer zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej południowej G-H” w ramach zadania: budowa w Gdyni w ciągu ulicy Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat.A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu POliŚ 5.1-35 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, zlokalizowanej w Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3, 14/1 (14), 14/2 (14), 15, 16, 17/1 (17), 23/1 (23),
23/2 (23), 24/1 (24), 24/2 (24),25, 34/1 (34), 35/1 (35), 35/2 (35), 36, 37, 39, 40, 134 – obręb ewidencyjny 0010 Chylonia,
* w nawiasie podano numer działki przed podziałem,
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego
52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 84 60.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. 13.05.2022 do 2.06.2022.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5026/22/VIII/M z 10.05.2022 powołał komisję do zaopiniowania oferty złożonej w Otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2022 roku.
W skład komisji wchodzą:
Katarzyna Gruszecka-Spychała – reprezentantka Prezydenta Miasta Gdyni – Przewodnicząca Komisji;
Anna Borkowska – reprezentantka Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
Ewa Chudecka – reprezentantka Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
Tomasz Bobryk - reprezentant organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Inicjatywa Arka);
Danuta Kłopocka – reprezentantka organizacji pozarządowych (Fundacja Adapa);
Justyna Sudzik – reprezentantka organizacji pozarządowych (Fundacja Przytulny Domek).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5034/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10 maja 2022 r., nieruchomości o powierzchni 61 m² położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako część działki 174, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 11 maja 2022 r.
***
Właściciele budynku Olsztyńska 28
w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu miasta, poszukują wykonawcy prac konserwatorskich, polegających na renowacji elewacji frontowej i zachodniej wraz z renowacją balkonu modernistycznej zabytkowej willi.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach. Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 668 349 717 i w siedzibie przy ul. Olsztyńskiej 28. Pisemne oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres (j.w) lub adres mailowy: jacek.ochocinski@wp.pl.

ikona