1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5188/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 52 m² położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej, oznaczonej jako część działki nr 590 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00000750/0 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na zagospodarowanie terenu: zieleń.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 24 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu Nr 13/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 1996 o pow. 110 m2 i część działki nr 1998 o pow. 1 m2 obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 28 lipca 2022 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 25 lipca 2022 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć prawo własności następujących nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Kamrowskiego o pow. 569 m2, ul. Kolonia 45C o pow. 846 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” 27.06.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 40.
***
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Morska 150
poszukuje wykonawcy remontu elewacji frontowej budynku. Prace obejmują dofinansowanie z budżetu miasta. Pożądane termin realizacji robót pomiędzy 20.07-30.11.2022 r. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach.
Szczegółowy zakres prac wraz z specyfikacją można uzyskać u administratora budynku: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Żwirki i Wigury 6, codziennie w godz. 9.00-13.00 pod nr. tel. 58 620 35 21, e-mail: techniczny@zwizd.pl.
Pisemne oferty należny składać w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu” w siedzibie administracji.
***
Rada Nadzorcza Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni.
Szczegóły postępowania dostępne na stronie internetowej spółki www.spls.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni na pełen etat od września:
 • nauczyciela fizyki,
 • nauczyciela języka angielskiego,
 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,
 • nauczyciela wychowawcę świetlicy,
 • nauczyciela bibliotekarza
oraz:
 • woźną/ sprzątaczkę – praca od sierpnia – pełen etat,
 • portiera – praca od zaraz – ½ etatu.
CV należy przesłać na adres e-mail:
dwudziestka@sp20gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5186/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21.06.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 51 m² położonej w Gdyni przy ul. gen. Hallera, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1628, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działkę przydomową z możliwością posadowienia tarasu do 35 m².
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 23 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców / opiekunów z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego oraz fizjoterapii.
Termin składania ofert ustala się do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.30 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i zawodową.
Termin składania ofert ustala się do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.30 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
*** • ikonaOpublikowano: 30.06.2022 09:35
 • ikona

  Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 30.06.2022 09:50
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona