1502 (1202) 2022-07-15 - 2022-07-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni  (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 5258/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2022 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej jako działka nr 715/4 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty, przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz organizacji pożytku publicznego, na czas oznaczony 30 lat – w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na budowę domu dla dorosłych osób z autyzmem, wymagających znacznego wsparcia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 15.07.2022 r. do 05.08.2022 r. oraz opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku nr 179226/2019 z 28.11.2019 r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni P. Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni – Arkadiusz Trzeciak, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.9.2020.EK z dnia 29.09.2020 r., uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.8.3.2019.EM-756/ulica-zrid z dnia 25.03.2020 r. w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, w dniu 24.06.2022 r. została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.3.2019.EM-756/ulica-zrid, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Kołodziejskiej w Gdyni” na działkach (w nawiasach numery działek przed podziałem) nr: 845, 1228/3 (1228), 1228/4 (1228), 1231, 1255/3 (1255), 1255/4 (1255), 1257, 1259, 1234/3 (1234), 1234/4 (1234), 1238, 1254, 1273, 1240/3 (1240), 1240/4 (1240), 1242/3 (1242), 1242/4 (1242), 1245, 1248, 1250/3 (1250), 1250/4 (1250), 1253/3 (1253), 1253/4 (1253), 1279, 1287, 1417/4 (1417), 1417/5 (1417), 1417/6 (1417), 1418/3 (1418), 1418/4 (1418), 1212, 1214, 1199, 1226/3 (1226), 1226/4 (1226), 1227, 1493, 1492, obr. 0020 Obłuże.
Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 84 05, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5190/22/VIII/M z 21.06.2022 roku ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkursowego otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2022 r.
W tegorocznym konkursie na wdrażanie dobrych praktyk projektowych podjęto decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o umieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na stronie www.eto.um.gdynia.pl wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo jako działki nr 2208/4 i 2120/1, objęte księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00023792/3 i GD1Y/00114264/8, o łacznej powierzchni wynoszącej 4.611 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5221/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.06.2022 r. wywieszono na okres od 30.06.2022 r. do 21.07.2022 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w siedzibie zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.: od 8.07.2022 r. do 28.07.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5217/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.06.2022 r., nieruchomości o pow. 18 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama 69, oznaczonej jako część działki nr 2302 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024606/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6.07.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5232/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lipca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 143 m² położonej w Gdyni przy ul. Wiśniowej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 240/2 i 236, dla których prowadzone są księgi wieczyste odpowiednio o nr: KW GD1Y/00017304/1,GD1Y/00007110/1; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 6 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/20A, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Redłowo jako działki nr 87, 89 i 93/2 o łącznej powierzchni 344 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00023868/7. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5242/22/VIII/P z 5.07.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 27.07.2022 r.
***
Dyrektor SOSW nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277)
ogłasza nabór na stanowiska:
– konserwatora, 0,5 etatu,
– dozorcy, 0,5 etatu,
– pomocy kuchennej, 0,5 etatu,
– psychologa, 1 etat.
Więcej szczegółów pod nr. tel. 58 625 48 55 i na BIP UM Gdynia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 (ul. Słowackiego 53)
zatrudni pomoc kuchenną na cały etat, praca od września.
Informację na temat zatrudnienia pod nr. tel. 58 621 72 24.
Składanie dokumentów do 12.08.22 r. osobiście w sekretariacie lub mailowo:
sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od września:
– pomoc kuchenną na pełen etat, umowa na czas określony do 30 czerwca 2023;
– pomoc kuchenną na ½ etatu, umowa na zastępstwo.
CV należy przesłać mailowo na adres:
sp35@sp35gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5234/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.07.2022r., nieruchomości, o łącznej powierzchni 92 m², stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni, oznaczonych jako cz. dz. nr 432, 364, 371 o. 0016 Kamienna Góra, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00027464/3, GD1Y/00107569/4, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 7.07.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
poszukuje kandydatów na stanowisko od inspektora do specjalisty w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych.
Szczegóły odnośnie ofert na na stronie https://www.zdiz.gdynia.pl/ w zakładce PRACA.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z póź. zm.), zawiadamia, że 30.06.2022 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na pominięciu w pkt. V decyzji RAAII.6740.221.2016.HNB-11-3-45/skrzyżowanie z 9.09.2016 r. zmieniającej decyzję nr RAAII.6740.306.2013.HNB-11-3-45/skrzyżowanie z 24.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego” na działkach nr : 246, 247, 248, 276, 277, 278, 279, 280, 281, (282*), 283, 284, (285*), (286*), (287*), 292, 433, 466, 467, 468, 474, 1310, 1390, 1391, 1395, 1396, 1408, – obręb Działki Leśne 0013 oraz 271, 272, (288*), 385, 1299, 1300, 1301, (1314*), 1315, (1316*), (1318/1*), (1318/2*), 1319, 1320, 1321, 1322, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1370, 1372, 1373, 1386, 1387, 1392, 1398, (1624*), (1625*), 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1638, 1643, 1644 – obręb Śródmieście 0026 , w części dotyczącej rozszerzenia zakresu inwestycji o działki (*działki objęte projektem podziału): 1299, 1300, 1310, (1314*), 1315, (1316*), (1318/1*), (1318/2*), 1319, 1320, 1321, 1322, 1366, (1624*), (1625*), 1626, 1627 – obręb Śródmieście 0026, 246, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 281, (282*), 283, 284, (285*), (286*), (287*), (288*), 292, 433 – obręb Działki Leśne 0013, numerów działek 282/1, 292, 433 obręb Działki Leśne 0013, 1300 obręb Śródmieście 0026, które stają się własnością Samorządu Województwa Pomorskiego, a które zostały ujęte w wykazie działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej stanowiącym załącznik do wniosku o zmianę decyzji.
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni. Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z póź. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5233/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5 lipca 2022 r., nieruchomości o pow. 17 569 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Spokojnej, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako część działki nr 3301, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024354/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie edukacji domowej.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 6 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, oznaczonych jako działki nr 1834/4 i 1831/2 obręb Pogórze, o łącznej powierzchni 99 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5236/22/VIII/P z 5.07.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni, tj. do 27.07.2022 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176.) zawiadamia, że na wniosek nr 42810/2022 z 21.03.2022 r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni jako Zarządca Drogi, z upoważnienia którego działa Bartosz Waczyński, została wydana 4.07.2022 r. decyzja nr RAAII.6740.8.1.2022.GK-590/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Marszewskiej w Gdyni poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul. Jeżynową oraz ul. Jarzębinową” w Wejherowie, na działkach: obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, 276, 20, 336/1 (z podziału dz. nr 336*), 277/1 (z podz. dz. nr 277*), obręb 0009 Łężyce: 218/3, 218/7 (z podz. dz. nr 218/4*), 99/2 (z podz. dz. nr 99/1*), 98/101 (z podz. dz. nr 98/89*), 98/40, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 98/90, 92/64 (z podz. dz. nr 92/63*), 91/1 (z podz. dz. nr 91*) (*działki objęte projektem podziału). Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Z ww. decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, po uprzednim tel. umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 66 88 421. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z §21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 512 z późn. zm.), do 25 kwietnia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

  • ikonaOpublikowano: 14.07.2022 09:38
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.07.2022 15:49
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona