Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1507 (1207) 2022-09-09 - 2022-09-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
1) do Zarządzenia nr 5439/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.08.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 8 m² położonej w Gdyni przy ul. Legionów, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 755, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005113/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony od 01 kwietnia do 31 października w latach 2023, 2024, 2025, z przeznaczeniem na sezonowy ogródek gastronomiczny.
2) do Zarządzenia nr 5443/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.08.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 35 m² położonej w Gdyni przy ul. Legionów, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 755, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005113/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem terenu sąsiedniego celem poprawy funkcjonalności prowadzonej działalności.
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 6 września 2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5440/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2022 roku nieruchomości o pow. 14 m2, położonej w Gdyni w rejonie ul. Żelaznej, obejmującej część działki nr 1268 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010406/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 1 września 2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, który odbędzie się 9 września 2022 r. o godz. 12.00 w sali nr 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 74, ul. Chylońska 59-63, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Harcerska 15/23, ul. Morska 61, dwa lokale przy ul. Morskiej 95, ul. Morska 99, ul. Morska 108A-C, ul. Morska 117, ul. Nowogrodzka 14, ul. Nowogrodzka 38A, ul. Orłowska 66, ul. Portowa 7, ul. Portowa 11, ul. Słowackiego 46, dwa lokale przy ul.Starowiejskiej 25, ul. Śląska 31, ul. Śląska 60A, ul. Świętojańska 83A, ul. Świętojańska 78, dwa lokale przy ul. Świętojańskiej 139, ul. Władysława IV 23, ul. Radtkego 47 oraz ul. Zgoda 1/11. Informacje dot. przetargu znaleźć można na stronie www.investgdynia.pl oraz pod nr tel. (58) 668 89 44, 58 668 85 42.

Szkoła Podstawowa nr 40
zatrudni od 1.09 ratowników wodnych na pływalni przy ul. Gospodarskiej 1 (umowa o pracę).
Kontakt pod nr. tel. 58 620 04 61.
CV można przesyłać na adres:
biuro@basen.gdynia.pl.

Dyrektor Przedszkola nr 52
zatrudni na zastępstwo od 1 września 2022 roku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz na 3/22 etatu nauczyciela języka angielskiego.
Kontakt pod nr. tel. 58 661 32 62 lub mailowo: przedszkole@p52.edu.gdynia.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni od 15.09.2022 r.:
– nauczyciela świetlicy (pełny etat);
– nauczyciela informatyki (pełny etat);
– nauczyciela biblioteki (0,5 etatu);
– konserwatorów pływalni /kontrolera jakości wody.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
Informacje pod nr. tel. 58 625 09 71.

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego (ul. Kopernika 34)
zatrudni:
– pedagoga specjalnego w wymiarze 0,8 etatu,
– 2 sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu od 1.10.2022 r. Praca w godzinach popołudniowych.
CV należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy:
sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r.poz 176 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 127409/2022 z dnia 6.09.2022 r. Prezydenta Miasta Gdyni P. Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Z-ca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych – P. Maciej Warszakowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.8.2.2021.MK-702/ulica z 14.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Stanisława Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Stanisława Dąbka i Arendta Dickmana w Gdyni” i zatwierdzenie projektu zamiennego.
Zmiany dotyczą działek o następujących numerach: 1990/6 i 1990/8 obręb 0021 Oksywie.
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod numerem telefonu 58 668 24 11.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

ikona