1507 (1207) 2022-09-09 - 2022-09-15

Za nami XLIV sesja Rady Miasta Gdyni

31 sierpnia odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie miasta czy planów zagospodarowania przestrzennego.


Posiedzenie rozpoczęło się od upamiętnienia przez radnych zmarłego niedawno Krzysztofa Szałuckiego, byłego skarbnika miasta.
Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki,
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • zmian budżecie miasta Gdyni na 2022 rok,
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.853.246.923,39 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.688.736.269,39 zł,
– dochody majątkowe 164.510.654 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.145.155.828,39 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.752.915.776,39 zł,
– wydatki majątkowe 392.240.052 zł.
  • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022-2023”,
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
  • zamiaru połączenia filii nr 5 i filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
W związku ze złą sytuacją lokalową obydwu filii zlokalizowanych w Witominie organizator Biblioteki zdecydował o budowie nowego, dużego obiektu, który byłby w pełni przystosowany do pełnienia funkcji publicznych, w szczególności – w pełni dostępny dla osób mających trudności w poruszaniu się, a także wyposażony w zaplecze umożliwiające bibliotekarzom komfortową pracę oraz organizację wydarzeń czytelniczych. Nowa placówka powstanie przy ul. Widnej 2A, jako część gdyńskiego samorządowego programu rewitalizacji oraz programu budowy sieci miejsc sąsiedzkiej aktywności, dostępu do oferty miejskich instytucji i usług społecznych.
Planowane połączenie i otwarcie nowego obiektu nastąpi pod koniec I kwartału 2023 roku.

ikona