Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Bądź opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni szuka opiekuna. Kandydaci muszą mieć ukończony 25. rok życia, być niekarani, mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy z młodzieżą wieku 15- 21 lat, wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie na opiekuna Młodzieżowej Rady oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wyborem i pełnieniem funkcji opiekuna Rady.


Obowiązki Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni to m.in. udzielanie pomocy merytorycznej, koordynowanie pracy rady: pomoc w uzyskaniu zgód na organizację spotkań, nadzór nad prawidłowością działań, realizacji zamierzeń zgodnie ze statutem i innymi przepisami, nadzór nad zachowaniem terminów wynikających ze Statutu i innych przepisów, itp., obecność na każdym posiedzeniu Młodzieżowej Rady, pomoc w opracowaniu jej dokumentów, zwłaszcza podejmowanych uchwał, oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej organów, dokonywanie zgłoszenia osób delegowanych przez Młodzieżową Radę do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentują oni Młodzieżową Radę, kontrola obecności na spotkaniach (sesjach i posiedzeniach prezydium) i wynikających stad zasad korzystania ze zwrotów kosztów przejazdów, odpowiedzialność za organizację wyjazdów na wydarzenia radnych oraz ich opiekunów, od przyjęcia decyzji rady do rozliczenia kosztów przejazdu, koordynowanie przepływu informacji pomiędzy radą a jednostkami i organizacjami, które w różnych sprawach zwracają się do osoby dorosłej, opiekuna.
Osoby chętne do podjęcia się obowiązków opiekuna oraz spełniające opisane w § 4. Statutu kryteria, proszone są o przesłanie aplikacji na adres: mrm@gdynia.pl do 18 listopada 2022 r. Informacji w sprawie naboru udziela Biuro Rady Miasta, tel: 58 668 87 71.

ikona