1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Dodatki energetyczne. Jak otrzymać pieniądze?

Rosnące ceny węgla i innych paliw sprawiają, że wiele polskich rodzin staje w obliczu finansowego wyzwania. Wsparciem dla mieszkańców mają być różnego rodzaju dodatki pieniężne. Podpowiadamy, jak załatwić formalności, aby otrzymać dodatkowe środki.


Dodatkowe środki otrzymać można w ramach:
  • dodatku węglowego,
  • dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła,
  • programu „Ciepło z rekompensatą”,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku osłonowego.
Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o daną dotację oraz jak należy załatwić niezbędne formalności, aby otrzymać pieniądze.

Dodatek węglowy

Kwota: 3000 zł
Uprawnienie do otrzymania dodatku: Gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Termin: do 30 listopada 2022 roku.
Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
Można je pobrać ze strony bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia lub ze stojaka w siedzibie urzędu.

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w którym głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe (zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy), kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej) lub kocioł olejowy.
Termin: do 30 listopada 2022 roku.
Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Można je pobrać ze strony bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia lub ze stojaka w siedzibie urzędu.

Program „Ciepło z rekompensatą”

Kwota: Program ogranicza wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, poprzez pokrycie części kosztów ponoszonych przez odbiorców wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Wnioski przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta OPEC Gdynia, ul. Opata Hackiego 14.

Dodatek mieszkaniowy

Uprawnienie do otrzymania dodatku przysługuje osobie, która jest najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego i spełnai kryterium dochodowe.
Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Można je pobrać ze strony bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia lub ze stojaka w siedzibie urzędu.
Termin: dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Dodatek osłonowy

Kwota: Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Obowiązuje kryterium dochodowe, przy czym obwiązywać będzie tzw. zasada złotówkę za złotówkę.
Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Można je pobrać ze strony bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia lub ze stojaka w siedzibie urzędu.
Termin: do 31 października 2022 roku.
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni. W przypadku, gdy wnioski przyjmuje Wydział Spraw Społecznych, wnioski można:
– wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 i al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
– przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia;
– przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Więcej: gdynia.pl/dodatkienergetyczne.

ikona