Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
1) do Zarządzenia nr 5620/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 r., nieruchomości o łącznej pow. 47 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 1208/1, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4 oraz cz. działki nr 1194, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00116999/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2) do Zarządzenia nr 5621/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 r., nieruchomości o pow. 24 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 1208/1, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3) do Zarządzenia nr 5622/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 r., nieruchomości o łącznej pow. 32 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działek nr 1208/1 i nr 1208/3, dla których prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4 oraz cz. działki nr 1198, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00116999/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4) do Zarządzenia nr 5623/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 roku, nieruchomości o pow. 12 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika/Orląt Lwowskich, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 1208/1, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
5) do Zarządzenia nr 5624/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 roku, nieruchomości o pow. 13 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika/Orląt Lwowskich, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 1208/1, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
6) do Zarządzenia nr 5625/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 roku, nieruchomości o pow. 57 m² położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 524/4, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00113167/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
7) do Zarządzenia nr 5626/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 roku, nieruchomości o łącznej pow. 108 m² położonej w Gdyni przy ul. Kopernika/Orląt Lwowskich, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako cz. działki nr 1208/1 oraz działka nr 1180, dla których prowadzona jest KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 października 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o umieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta dostępnej na stronie www.eto.um.gdynia.pl wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo jako działki nr 2208/4 i 2120/11, objęte księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00023792/3 i GD1Y/00114264/8, o łącznej pow. i wynoszącej 4.611 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5486/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.09.2022 r. był wywieszony na okres 21 dni tj. od 8.09.2022 r. do 29.09.2022r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5615/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 października 2022 r., nieruchomości o powierzchni 67 m² położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako część działki 1391/4 i 1391/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023668/5; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 18 października 2022 r.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów budowlanych (w pełnym wymiarze godzin), w Technikum Budowlanym (wykształcenie minimum technik budownictwa).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 622 26 24.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zaprasza firmy i osoby fizyczne do wynajmu, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej o wymiarach 20 m x 40 m (piłka ręczna), ponadto boiska do siatkówki i koszykówki.
Zapytania należy kierować na adres: klodzinski@ckziu2.edu.gdynia.pl lub pod nr. tel. 601 65 88 12.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o umieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta dostępnej na stronie www.eto.um.gdynia.pl wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korzeniowskiego 9, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Kamienna Góra jako działki nr 789 i 868, objęte księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00000341/0 i GD1Y/00008916/8, o łącznej powierzchni wynoszącej 2118 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5612/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022r. wywieszony został na okres od 17.10.2022 r. do 8.11.2022 r. Termin do złożenia wniosku o nabycie przez osoby, ktorym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ugn wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa 29.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Franciszka Sokoła, oznaczonej jako działka nr 429/1 obręb Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 42 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5627/22/VIII/P z dnia 12.10.2022 r. wywieszony jest na okres - minimum 21 dni, tj. do 3.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5619/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.10.2022 r. obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Więcej infomacji dostępnych na BIP, stronie www.investgdynia.pl lub pod nr. tel. 58 668 89 44, 58 668 89 42.
Wykaz opublikowano 13.10.2022 r. na okres 21 dni, który upływa 3.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) art. 5a ust 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2022 poz. 1327, Dz. U. z 2021 poz. 2490) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.), zawiadamia o: przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni o projekcie rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 28 października do 4 listopada 2022 r. w następujących formach:
1) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl;
2) w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia;
3) zbieranie uwag i opinii na adres e-mail: ngo@gdynia.pl;
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip;
2) w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia;
3) Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, który odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w sali nr 105 (I pietro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 68, ul. Abrahama 74, ul. Chylońska 59-63, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Harcerska 15/23, ul. Mickiewicza 33, ul. Morska 61, dwa lokale przy ul. Morskiej 95, ul. Morska 99, ul. Morska 108A-C, ul. Nowogrodzka 14, ul. Nowogrodzka 38A, ul. Orłowska 66, ul. Portowa 7, ul. Słowackiego 46, dwa lokale przy ul. Starowiejskiej 25, ul. Śląska 31, ul. Śląska 60A, ul. Świętojańska 83A, ul. Świętojańska 78, dwa lokale przy ul. Świętojańskiej 139, ul. Władysława IV 23, ul. Wójta Radtkego 47 oraz ul. Zgoda 1/11.
Informacje dot. przetargu znaleźć można na stronie www.investgdynia.pl, BIP oraz pod nr. tel. 58 668 89 44, 58 668 89 42.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5618/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 października 2022 r., nieruchomości o powierzchni 221 m² położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 62/83, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 200, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00032120/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 13 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r.

  • ikonaOpublikowano: 20.10.2022 09:42
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.10.2022 16:08
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona