1514 (1214) 2022-10-28 - 2022-11-03

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia wniosku nr 43054/2022 z 22.03.2022 r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni P. Wojciech Szczurek, jako zarządca dróg publicznych Miasta Gdyni w dniu 13.10.2022r. została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.2.2022.MZ-502/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi dojazdowej południowej G-H” w ramach zadania: budowa w Gdyni w ciągu ulicy Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat.A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu POliŚ 5.1-35 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IIIˮ, zlokalizowanej w Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3, 14/1 (14), 14/2 (14), 15, 16, 17/1 (17), 23/1 (23), 23/2 (23), 24/1 (24), 24/2 (24),25, 34/1 (34), 35/1 (35), 35/2 (35), 36, 37, 39, 40, 134 - obręb ewidencyjny 0010 Chylonia,
* w nawiasie podano numer działki przed podziałem,
Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można się zapoznać w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 84 06, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5614/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 października 2022 r., nieruchomości o powierzchni 26 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 2314, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017304/1; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowa ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 18 października 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Aresa, oznaczonej jako działka nr 1182/1 obręb Chwarzno-Wiczlino, o pow. 136 m2, przeznaczonej do zamiany.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5656/22/VIII/P z 19.10.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni, tj. do 10.11.2022 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. (Witomińska 25/27)
zatrudni:
– nauczyciela oligofrenopedagoga (18/18 etatu, umowa na zastępstwo), termin rozpoczęcia pracy: 2.11);
– pomoc nauczyciela (2 osoby w wymiarze 0,5 etatu, termin rozpoczęcia pracy: 2.11).
Miejsce składania dokumentów: sekretariat ZSS nr 17, ul. Witomińska 25/27 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl w terminie do 28.10.2022 r.
Kontakt pod nr. tel. 58 620 72 25.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na stronie internetowej www.eto.um.gdynia.pl, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łopianowej, oznaczonej jako działka nr 466, obręb 0014_Dąbrowa, o pow. 2 324 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00014062/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5654/22/VIII/P z 19.10.2022 r., wywieszono na okres od 24.10.2022 r. do 14.11.2022 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 176), zawiadamia:
że 25.10.2022 r. na wniosek nr 127409/2022 z 6.09.2022 r., Prezydenta Miasta Gdyni – P. Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Maciej Warszakowski, Laboratorium Innowacji Społecznej ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia została wydana decyzja nr RAAI.6740.9.2.2022.MK-702/ulica zmieniająca decyzję nr RAAI.6740.8.2.2021.MK-702/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Stanisława Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Stanisława Dąbka i Arendta Dickmana w Gdyni”.
Wnioskowane zmiany dot. działek: 1990/9 (1990/6), 1990/11 (1990/8), 1990/10 (1990/6), 1990/12 (1990/8) obręb 0021 Oksywie (w nawiasach podano numery działek, z których zostały wydzielone ww. działki).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 58 668 24 11. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ikona