1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 5677/22/VIII/R z 25.10.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi:
a. do 120 000,00 PLN w okresie od 1.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
b. do 1 043 148,00 PLN w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 17 listopada 2022 r. do godz. 14.00;
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 18 listopada 2022 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia mieszkalne położone przy ul. Płk. Dąbka 232 G,H w Gdyni, przeznaczone do oddania w użyczenie na czas oznaczony. Nieruchomości położone są w obrębie 0020 Obłuże, na działce nr 2183, objętej księgą wieczystą GD1Y/00019168/9, o łącznej powierzchni 10 870 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5664/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 25.10.2022 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 27.10.2022 r. do 17.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5672/22/VIII/P z 25.10.2022 roku wywieszony jest na okres 21 dni i termin ten upływa 17.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na stronie internetowej www.eto.um.gdynia.pl, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Asnyka, oznaczonej jako działki nr 119, 120, obręb 0016_Kamienna Góra, o łącznej powierzchni 364 m2, dla której prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Gdyni księgi wieczyste nr GD1Y/00024242/0, GD1Y/00002507/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5669/22/VIII/P z 25.10.2022 r., wywieszony został na okres od 28.10.2022 r. do 18.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Lazurowej oznaczonej jako działki nr 4524/2 oraz 4463/2 obręb Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 495 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5671/22/VIII/P z 25.10.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni, tj. do 16.11.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i internetowej stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5674/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25 października 2022 roku nieruchomości o pow. 415 m2, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, obejmującej część działki nr 1856 i część działki nr 1857 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00010108/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Teren niezabudowany, fragment budynku mieszkalnego. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni - wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia użytkowe o pow. 125,52 m2, położone przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, przeznaczone do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Fundacji VADEMECUM. Nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działce nr 2713, objętej księgą wieczystą GD1Y/00009993/8, o łącznej powierzchni 596 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5673/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.10.2022 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 26.10.2022 r. do 16.11.2022 r.
***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące (ul. Narcyzowa 6)
zatrudni:
– nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (w wymiarze 8 godzin);
– specjalistę logopedę i specjalistę tyflopedagoga (zajęcia rewalidacyjne, w wymiarze 2 godzin).
CV należy przesyłać na adres: sekretariat@ialo.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Przedszkola nr 49 (ul. Brunona Steyera 2)
zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Kontakt mailowy: przedszkole@p49.edu.gdynia.pl lub pod nr. tel. 58 625 54 93, 725 269 909.


ikona