1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Za nami XLVI sesja Rady Miasta Gdyni

26 października odbyła się XLVI sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta oraz zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gdyni na lata 2022-2035. Poza tym szczegółowo omówiono i przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.


Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;
Wzorem ubiegłych lat rada gminy zaproponowała stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Szacuje się, że dochód z tego tytułu w przyszłym roku wyniesie 196 544 000 zł.
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni;
Rozporządzeniem z 13 stycznia 2017 roku Rada Ministrów określiła szczegółowy przebieg linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz wewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyniku prac geodezyjnych, związanych z podziałem gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, Gdyni przypada część gruntów Zatoki Gdańskiej o łącznej powierzchni 25630,2201 ha.
W celu objęcia wyżej wskazanego obszaru pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej granicami miasta Gdyni, konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany tych granic. Proces ten wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem;
Powyższy plan zagospodarowania przestrzennnego był wyłożony do wglądu mieszkańców pięć razy. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w 2017 roku. Do projektu wpłynęło 655 uwag od mieszkańców.
Plan został szczegółowo omówiony podczas sesji 26 października. Przedstawiono uwagi i wnioski, które wpłynęły w tym temacie.
Z całą uchwałą, która została przyjęta 17 głosami za i 10 głosami przeciw, można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podczas XLVI sesji zapoznano się także ze sprawozdaniem z pracy Rady Dzielnicy Orłowo. Poza tym poinformowano o zmianach osobowych w składzie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (odwołanie), Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (odwołanie), Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (powołanie) i Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (powołanie).
Przyjęto także uchwały w sprawie budżetu miasta Gdyni na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 23 listopada.
Pełny porządek obrad oraz opisy poszczególnych uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja z posiedzenia jest dostępna na portalu eSesja.tv.

  • ikonaOpublikowano: 03.11.2022 14:24
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.11.2022 14:24
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona