1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

Idzie chłód. Zabezpiecz wodomierz

W ostatnich dniach temperatura powietrza spadła poniżej zera. W związku z tym PEWIK Gdynia przypomina o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.


Na odbiorców obowiązek taki nakłada rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. W pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, muszą być zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek – ocieplone włazy. Powinna tam być temperatura dodatnia.
Jednocześnie PEWIK przypomina, że w przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi pełne koszty związane z ich usprawnieniem.

ikona