Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.: Dz. U z 2021 poz. 2490, Dz. U. z 2022 poz. 1812) ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 – 2025”.
Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć do 9 grudnia 2022 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na składanym potwierdzeniu złożenia oferty należy umieścić informację „Wydział Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Konkurs „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 – 2025”.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. 3 Maja 27/31, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni – w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 oraz w systemie www.witkac.pl .
Informacji udziela: Beata Wróblewska z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668 20 25.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 10 uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVIII/684/17 z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 533 i z 2018 r. poz. 3902), w zw. z uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVI/1425/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni, zawiadamia o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gdyni konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Gdyni.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców Gdyni na temat zmiany granic miasta, polegającej na włączeniu do obszaru Gdyni nieruchomości oznaczonych w obrębie ewidencyjnym nr 0031, ZATOKA, jako działki nr 1, 2, 3, o łącznej powierzchni 25630,2201 ha, pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie 1-15 grudnia 2022 r. w następujących formach:
1) pisemnie, poprzez wypełnienie ankiety i złożenie do wrzutni w siedzibach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 Lutego 24,
2) pisemnie, poprzez wypełnienie i złożenie ankiety w Biurze ds. Dzielnic przy ul. Armii Krajowej 24 oraz siedzibach rad dzielnic;
3) poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.
Opinie wyrażone w inny sposób lub po terminie opisanym powyżej nie będą brane pod uwagę. O skutecznym wyrażeniu opinii decyduje data wpływu.
Informacji na temat konsultacji udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni pod nr. tel. 58 668 86 00 oraz mailowo: wydz.organizacyjny@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku o godzinie 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 8 grudnia 2022 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu, położonych w Gdyni przy ulicach: A. Malczewskiego 31G, Pawiej, Kurpiowskiej 37B i Lidzkiej. Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni wspólnie złożyć współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 8 grudnia 2022 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na stronach internetowych tut. Urzędu: Biuletynu Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) i na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, 13 grudnia 2022 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” w dniu 14.11.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl) Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej: www.investgdynia.pl, dzwoniąc pod numery telefonów: 58 668 89 40, 58 668 85 32.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1363), zawiadamia, że na wniosek nr 139559/2022 z 4.10.2022 r. Inwestora: Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek, jako zarządca drogi, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowanego przez pełnomocnika Artura Rysia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.8.4.2020.JG-693/rozbudowa z dnia 26.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej’’ stanowiącej Etap I T1 przedsięwzięcia pn: ,,Budowa węzła integracyjnego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny’’, dz. nr: 2686, (2687*), (2705*), 2845, (3325*), 3326, 3328, 3329, 3331, 3334/2, 3335, 3352, 3363 obręb 0014 Dąbrowa, 6/2, (13)*, (14*), (17*), 18, 19, (20*), 24/1, 24/2, (25*), 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31/1, (41*), 43, (44*), 46, 47, (48*), (49*), 57, 61, 62, 66, 67, 203, obręb 0017 Karwiny, (…*) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem, zmienionej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.9.1.2021.JG-693/rozbudowa z dnia 22.06.2021.r., wg projektu zamiennego. Zakres projektu zamiennego obejmuje dz. nr: 25/1, 13/1, 14/1, 18, 19, 47, obręb 0017 Karwiny.
Strony mogą wnosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wgląd w akta sprawy będzie możliwy jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu Nr 26/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0624ha do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2022 r., na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych. Wykaz wywieszono na okres 25.11-16.12.2022 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza
poszukuje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (nauczanie w klasach I-IV, w wymiarze 8 godzin). CV należy przesyłać na adres: sekretariat@ialo.edu.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5733/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2022 roku nieruchomości o pow. 89 m2, położonej w Gdyni przy ul. gen. Dywizji F. Kleeberga, obejmującej działkę nr 1563 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00040506/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 17 listopada 2022 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
zatrudni:
– nauczyciela – oligofrenopedagoga (wymiar czasu pracy: 18/18 etatu). Praca od zaraz. Wymagania: kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki (mile widziane kwalifikacje w zakresie autyzmu).
– pomoc nauczyciela – 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu (mile widziany mężczyzna). Praca od zaraz. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
Dokumenty należy składać w sekretariacie ZSS nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 lub przesyłać na adres: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl do 2.12.2022 r., tel. 58 620 72 25.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie zarządu przy ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 18.11.2022 r. do dnia 8.12.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku.
Przewidywana kwota dotacji wynosi 320 100 zł. Szczegóły, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb i kryteria brane pod uwagę przy wyborze oferty oraz terminy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert”, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa w zakładce „otwarte konkursy ofert” oraz na miejskiej tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31), a także na stronie www.witkac.pl.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 7 grudnia 2022 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2022r.,
poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa planowanej drogi powiatowej – ul. Nowej Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej w rejonie przystanku Tezeusza do skrzyżowania z ul. Chwarznieńską i zachodnią łącznicą drogi krajowej S6, rozbudowa drogi powiatowej nr 1633G – ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę buspasa w kierunku Śródmieścia na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do zachodniej łącznicy drogi krajowej S6, rozbudowa drogi gminnej nr 135552G – ul. Krauzego na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do planowanej ul. Nowej Chwarznieńskiej, budowa węzła przesiadkowego w postaci parkingu buforowego typu „Park and Ride” w rejonie przystanku Chwarzno Polanki w Gdyni wraz z budową niezbędnej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 2992, 2483, 2482, 1945, 1944, 690, 1943, 527, 530, 691, 692, 1942, 2484/3 (2484/1), 1941, 2485/3 (2485/1), 693, 694, 695, 696, 531, 557, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 570, 569, 568, 567, 504, 5235/2, 697, 698, 1940/1 (1940), 1940/2 (1940), 1481, 1490, 1878/4, 1881, 1936/1 (1936), 1936/2 (1936), 2888, 2908/1, 2887/1 (2887), 2887/2 (2887), 2887/3 (2887), 2906, 2908/8* (2908/3), 2908/5* (2908/3), 2908/10 (2908/3), 2908/7* (2908/3), 2908/9* (2908/3), 2907/1 (2907), 5235/6 (5235/3), 5235/4 (5235/3), 5235/7 (5235/3), 2910/13* (2910/3), 2910/14 (2910/3), 2910/12 (2910/3), 2910/7* (2910/6), 2910/9 (2910/2), 2910/10 (2910/2), 2901, 2902, 2900, 2903/1 (2903), 2903/2 (2903), 2904, 2889, 2912, 2910/1, 5241, 2911, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
Wykaz działek objętych podziałem: Województwo pomorskie, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, miasto Gdynia: dz. nr 1936 podzielona na dz. o nr: 1936/1 i 1936/2; dz. nr 1940 podzielona na dz. o nr: 1940/1 i 1940/2; dz. nr 2484/1 podzielona na dz. o nr: 2484/3 i 2484/4; dz. nr 2485/1 podzielona na dz. o nr: 2485/3 i 2485/4; dz. nr 2887 podzielona na dz. o nr: 2887/1, 2887/2 i 2887/3; dz. nr 2903 podzielona na dz. o nr: 2903/1 i 2903/2; dz. nr 2907 podzielona na dz. o nr: 2907/1 i 2907/2; dz. nr 2908/3 podzielona na dz. o nr: 2908/4, 2908/5*, 2908/6, 2908/7*, 2908/8*, 2908/9* i 2908/10; dz. nr 2910/2 podzielona na dz. o nr: 2910/9, 2910/10 i 2910/11; dz. nr 2910/3 podzielona na dz. o nr: 2910/12, 2910/13* i 2910/14; dz. nr 2910/6 podzielona na dz. o nr: 2910/7* i 2910/8;dz. nr 5235/3 podzielona na dz. o nr: 5235/4, 5235/5, 5235/6, 5235/7 i 5235/8;
* - gwiazdką oznaczono numery działek, nie należących do Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego, przewidziane do przejęcia na własność jednostek samorządu terytorialnego
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub punktów przyjęcia korespondencji znajdujących się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 06.ikona