1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 5812/22/VIII/R z 7.12.2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja 2023”.
W ramach realizacji zadania będą wspierane działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie późnej dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia) na terenie Gdyni. Działania powinny obejmować zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 20.02.2023 roku, a zakończy do 17.12.2023 roku. Na realizację zadania Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 85.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.02.2023 r.
Szczegółowe warunki (regulamin) konkursu znajdują się w BIP-ie, na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i w Centrum Aktywności Seniora oraz na stronach portalu internetowego www.cas.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 5791/22/VIII/S z 6.12.2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży” oraz „Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2023 roku.
W ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2023 r. a 15.12.2023 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 2.300.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl do 29 grudnia 2022 r. do godziny 23:59:59. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z załącznikami w generatorze, o którym mowa wyżej, należy do 30 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane z systemu www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Sanockiej oznaczonej jako działki nr 1164/1 oraz 1197/1 obręb Mały Kack, o łącznej powierzchni 26 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5823/22/VIII/P z dnia 07.12.2022 r. wywieszony jest na okres – minimum 21 dni, tj. do 30.12.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, oznaczonej jako działki nr 1391/4 oraz 1391/5 obręb Pustki Cisowskie, o łącznej powierzchni 60 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5831/22/VIII/P z 7.12.2022 r. wywieszony jest na okres – minimum 21 dni, tj. do 30.12.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu:
aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 30 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 poprzez system www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia neurologopedycznego osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 30 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 poprzez system www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
poszukuje pracowników na stanowiska:
– pielęgniarki,
– pokojowej oraz
– robotnika gospodarczego.
Więcej informacji można uzyskać w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93, tel. 797 993 634 lub 58 624 95 91.
***
Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r., w terminie do 10 stycznia 2023 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/dotacje. Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, e-mail: zabytki@gdynia.pl, tel. 58 66 88 343.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5829/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 grudnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 202 m² położonej w Gdyni przy ul. Palmowej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 410, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017304/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność usługowa, zagospodarowanie terenu sąsiedniego, celem poprawy funkcjonalności prowadzonej działalności
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 9 grudnia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku w godz. 8.00-24.00 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Orłowskiej, bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, al. Jana Pawła II, ul. Plażowej z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych, w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów lub skuterów – wskazanych poniżej:
1. przy ul. Orłowskiej/promenadzie Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462/2, obręb 22 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 6 m² (pkt.1);
2. przy bulwarze Nadmorskim im. F.Nowowiejskiego, oznaczonej jako działka nr 877/2, obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023857/7, o pow. 6 m² (pkt.2);
3. przy ul. Orłowskiej/promenadzie Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462/2, obręb 22 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 6 m² (pkt.3);
4. przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, oznaczonej jako działka nr 877/2, obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023857/7, o pow. 6 m² (pkt.4);
5. przy alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 26 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 6 m² (pkt.5);
6. przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, oznaczonej jako działka nr 1826, obręb 25 Redłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00127631/6, o pow. 6 m² (pkt.6);
7. przy ul. Plażowej, oznaczonej jako działka nr 2876, obręb 22 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023664/7, o pow. 6 m² (pkt.7);
8. przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 26 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 6 m² (pkt.8).
Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości:
1/ oznaczonych pkt 1,2,3,4 w wysokości: 50 000,00 zł + 23 % VAT,
2/ oznaczonych pkt 5,6,7,8 w wysokości: 10 000,00 zł + 23 % VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.
I etap przetargu odbędzie się 24 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium za nieruchomości oznaczone punktami od pkt. 1 do pkt. 4 w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy punkt, wadium za nieruchomości oznaczone punktami od pkt. 5 do pkt. 8 w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) za każdy punkt, płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 19 stycznia 2023 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do 20 stycznia 2023 roku do godziny 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-81-49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5839/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 grudnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 152 m² położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1068, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00116049/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: warsztat produkcyjny oraz składowanie materiałów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 grudnia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5826/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.12.2022 r., nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej/Promenady Królowej Marysieńki, bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, al. Jana Pawła II i ul. Plażowej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. w drodze dwóch dwuetapowych przetargów, w celu prowadzenia usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych – w formie pojazdów usługowych funkcjonujących na bazie rowerów i skuterów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 12 grudnia 2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5841/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 20 m² położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1749, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00017305/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową –punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 grudnia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5841/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 20 m² położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1749, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00017305/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową –punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 grudnia 2022 r.  • ikonaOpublikowano: 15.12.2022 11:16
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.12.2022 12:15
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona