1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Przed nami XLVII sesja Rady Miasta Gdyni

21 grudnia o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się sesja Rady Miasta Gdyni.

Pod głosowanie zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
 • nadania pani Hannie Wendzie-Uszyńskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
 • nadania księdzu Jackowi Sosze Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
 • nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni-Wiczlinie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczania ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,
 • zmiany uchwały nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych,
 • zmieniająca uchwałę nr XXV/851/20 Rady Miasta Gdyni z 23 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi Gdyńskiego Centrum Informatyki,
 • unieważnienia Regulaminu działalności rady społecznej przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatwierdzonego uchwałą nr XVI/388/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. oraz zatwierdzenie nowego regulaminu.
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiesławy Kwiatkowskiej,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Gedymina,
 • wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10, klatka A.
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Waszyngtona,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łebskiej 12
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Górniczej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Cumowników,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. św. Mikołaja.

ikona