1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Stawki podatków od nieruchomości

Znamy wysokość stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w Gdyni w 2023 roku.

Stawki podatków od nieruchomości prezentują się następująco (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XLVI/1422/22 z 26 października 2022 r.):
1) od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m² powierzchni
2) od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli:
 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2023 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XLVI/1423/22 z 26 października 2022 r.):
 • opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdynia w wysokości 2,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Wydział Podatków Urzędu Miasta Gdyni informuje, że w 2022 roku nie została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gdyni, a także jej wysokości. W związku z tym uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia określająca zasady ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gdyni, a także jej wysokości jest uchwałą aktualnie obowiązującą.
Do uchwały nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została uchwalona uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

ikona