Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 czerwca do 1 września w latach: 2023, 2024, 2025, nieruchomości stanowiących własność: Gminy Miasta Gdyni oznaczonej jako część działki nr 3299 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 o pow. 737m2 (w tym 539m² powierzone w administrowanie Gdyńskiemu Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni)oraz Skarbu Państwa oznaczonej jako część działki nr 3300 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00111187/3 o pow. 1223 m², położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz terenie przyległym, o łącznej powierzchni 1960 m2 z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem technicznym.
Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 6,00 zł/m²+ 23 % VAT. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.
I etap przetargu odbędzie się 16 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium za nieruchomości w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 11 stycznia 2023 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do dnia 13 stycznia 2023 roku do godziny 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668 81 58) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie www.investgdynia.pl.
***
Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r., w terminie do 10 stycznia 2023 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/dotacje.
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, e-mail: zabytki@gdynia.pl, tel. 58 66 88 343.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5839/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 152 m² położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1068, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00116049/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: warsztat produkcyjny oraz składowanie materiałów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 grudnia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 5843/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o powierzchni 210 m2 - stanowiącej część działki nr 1065 obręb 0026 Śródmieście oraz część działki nr 1066 obręb 0026 Śródmieście, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00002198/6 - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 6 miesięcy - z przeznaczeniem na składowanie, magazynowanie – w lokalizacji wskazanej w Załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 15.12.2022 r. do 5.01.2023 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone do oddania w najem.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5838/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 13.12.2022 r., wywieszono na okres 21 dni, tj. od 15.12.2022 r. do 5.01.2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone do oddania w najem.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5837/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 13.12.2022 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 15.12.2022 r. do 5.01.2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5841/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 grudnia 2022 r., nieruchomości o powierzchni 20 m² położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1749, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00017305/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową –punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 grudnia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2023 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 17 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 maja 27/31).
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 26.01.2023 r. do godz. 23:59:59.
Po złożeniu oferty oraz załączników w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 27.01.2023 r. do godz. 16.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty, przeznaczoną na zamieszczenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176.) zawiadamia, że na wniosek nr 149300/2022 z dnia 24.10.2022r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni jako Zarządca Drogi, z upoważnienia którego działa pan Arkadiusz Trzeciak, została wydana w dniu 15.12.2022r. decyzja nr RAAII.6740.8.3.2022.AD-408/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa planowanej drogi powiatowej – ul. Nowej Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej w rejonie przystanku Tezeusza do skrzyżowania z ul. Chwarznieńską i zachodnią łącznicą drogi krajowej S6, rozbudowa drogi powiatowej nr 1633G – ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę buspasa w kierunku Śródmieścia na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do zachodniej łącznicy drogi krajowej S6, rozbudowa drogi gminnej nr 135552G – ul. Krauzego na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do planowanej ul. Nowej Chwarznieńskiej, budowa węzła przesiadkowego w postaci parkingu buforowego typu „Park and Ride” w rejonie przystanku Chwarzno Polanki w Gdyni wraz z budową niezbędnej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 2992, 2483, 2482, 1945, 1944, 690, 1943, 527, 530, 691, 692, 1942, 2484/3 (2484/1), 1941, 2485/3 (2485/1), 693, 694, 695, 696, 531, 557, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 570, 569, 568, 567, 504, 5235/2, 697, 698, 1940/1 (1940), 1940/2 (1940), 1481, 1490, 1878/4, 1881, 1936/1 (1936), 1936/2 (1936), 2888, 2908/1, 2887/1 (2887), 2887/2 (2887), 2887/3 (2887), 2906, 2908/8* (2908/3), 2908/5* (2908/3), 2908/10 (2908/3), 2908/7* (2908/3), 2908/9* (2908/3), 2907/1 (2907), 5235/6 (5235/3), 5235/4 (5235/3), 5235/7 (5235/3), 2910/13 (2910/3), 2910/14 (2910/3), 2910/12 (2910/3), 2910/7 (2910/6), 2910/9 (2910/2), 2910/10 (2910/2), 2910/11 (2910/2), 2901, 2902, 2900, 2903/1 (2903), 2903/2 (2903), 2904, 2889, 2912, 2910/1, 5241, 2911, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
Z ww. decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty
w Wydziale Architektoniczno–Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 06.
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub punktów przyjęcia korespondencji znajdujących
się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 06.
***
Prezydent Miasta Gdyni
odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 2.02.2023 o godz. 12.00 na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Kamienna Góra jako działka nr 789 objęta księgą wieczystą GD1Y/00000341/0 oraz działka nr 868 objęta księgą wieczystą GD1Y/00008916/8 Sądu Rejonowego w Gdyni, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
Odwołanie przetargu następuje w związku ze złożeniem 28.11.2022r. przez spadkobiercę poprzednich właścicieli pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości.
Oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 18 stycznia 2023 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu, położonych w Gdyni przy ulicach: A. Malczewskiego 31G, Pawiej, Kurpiowskiej 37B, Lidzkiej i Lazurowej.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności
/użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni wspólnie złożyć współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 18 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie w dniu 23 stycznia 2023 roku o godz. 14.00, listy osób zakwalifikowanych na stronach internetowych tut. Urzędu: Biuletynu Informacji Publicznej, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl), i na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 19.12.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl) Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej: www.investgdynia.pl, dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 89 40, 58 668 85 32.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5845/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.12.2022r., nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni i wykazu Nr 27/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz na terenie przyległym, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca do 1 września w latach: 2023, 2024, 2025, w drodze dwuetapowego przetargu, z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem technicznym.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 15 grudnia 2022 r. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
Wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa został zamieszczony również na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego https://uwgdansk.bip.gov.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 18 stycznia 2023 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu, położonych w Gdyni przy ulicach: A. Malczewskiego 31G, Pawiej, Kurpiowskiej 37B, Lidzkiej i Lazurowej.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności
/użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni wspólnie złożyć współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 18 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie w dniu 23 stycznia 2023 roku o godz. 14.00, listy osób zakwalifikowanych na stornach internetowych tut. Urzędu: Biuletynu Informacji Publicznej, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl), i na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 19.12.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl) Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej: www.investgdynia.pl, dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 89 40, 58 668 85 32.
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
poszukuje pracownika na stanowisko pokojowej.
Informacje w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32 A pod nr. tel. 780 062 722 lub 58 625 39 01 w dni powszednie w godz. 7.00-14.30 bądź mailowo: gow32a@mopsgdynia.pl.  • ikonaOpublikowano: 22.12.2022 10:35
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.12.2022 10:47
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona