1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Pomysły na Miasto wybrane!

Sześć innowacji, które skupiają się na wątkach związanych z międzykulturową integracją oraz włączaniem najmłodszych mieszkańców Gdyni - zarówno tych rdzennych, jak i tych, którzy przybyli do naszego miasta m.in. z powodu wojny w Ukrainie, to wynik naboru do czwartej edycji Pomysłu na Miasto.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w naszym mieście. Podczas czwartej edycji poszukiwane były miejskie mikroinnowacje związane z szeroko rozumianą ochroną dzieci i młodzieży w rozmaitych obszarach życia: edukacji, opiece zdrowotnej, czy m.in. adaptacji i integracji. Zgłaszane pomysły mogły mieć charakter doraźny lub długoterminowy.
Komisja wybrała sześć pomysłów, które będą wdrażane w naszym mieście. Są to:
1. Głos przybyłych,
2. Wystawa o przestrzeniach publicznych Polski i Ukrainy,
3. Dźwięki międzykulturowej Gdyni,
4. Opowiedzieć kulturę,
5. Miasto w którym się można odnaleźć - mapa emocjonalna,
6. Widzialne symbole.
Innowacja „Głos przybyłych” skupia się głównie na środowisku osób z doświadczeniem uchodźczym: ucieczką przed konfliktem zbrojnym, ale nie tylko tym, który trwa w Ukrainie. Osoby z doświadczeniem uchodźczym wspólnie wypracują sposób, w jaki chciałyby podzielić się swoją historią i pokazać swoje, często bardzo przejmujące, doświadczenia.
Ideą stworzenia „Wystawy o przestrzeniach publicznych Polski i Ukrainy” jest współpraca z ukraińską grupą projektową Monopoly i kuratorką Natalią Revko z Odessy. Wspólnie z nią innowatorka z Gdyni weźmie na warsztat przestrzenie miejskie Gdyni i Odessy. Artyści w ramach wizyty studyjnej będą szukać elementów wspólnych dla miast Ukrainy i Polski oraz stworzą obiekt, który z wystawy trafi do przestrzeni publicznej.
„Dźwięki międzykulturowej Gdyni” to pomysł, który zostanie przygotowany przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury z zaangażowaniem osób ze środowiska międzynarodowego i który pomoże choć na krótką chwilę przypomnieć sobie tradycyjne święta. To pewnego rodzaju muzyczne przejście przez wszystkie kontynenty świata
„Opowiedzieć kulturę” to z kolei pomysł na to program, który pozwala na pokazanie kultury Ukrainy i oderwać ją od postrzegania stereotypowego. Innowacja ma pomóc poszerzyć nasze spojrzenie na ten kraj i jego olbrzymi dorobek artystyczny.
Jak przybyli do Gdyni młodzi uchodźcy postrzegali to miasto pokaże innowacja „Miasto w którym się można odnaleźć – mapa emocjonalna”. Uczniowie a w szczególności klas, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migranckim i uchodźczym, stworzą na podstawie swoich obserwacji oraz doświadczeń mapę, na której zaznaczą, jak odbierali miejsca w Gdyni po przyjeździe.
Ostatnią innowacją, która będzie upowszechniana w ramach Pomysłu na Miasto są „Widzialne symbole”. Przy współpracy dzieci, młodzieży, a także doświadczonych pracowników i wolontariuszy Wymiennikowni, zostanie stworzony symbol podkreślający otwarcie na międzykulturowość.
PnM prowadzony jest ze środków UNICEF w ramach środków wspierających i wzmacniających Gminę Miasta Gdyni w reagowaniu na potrzeby dzieci – uchodźców. Zadanie jest zgodne z głównymi zobowiązaniami UNICEF dotyczącymi dzieci w obliczu działań humanitarnych oraz Planem Działań na rzecz Uchodźców na rok 2022.
Działanie wpisuje się w priorytet związany z ochroną dzieci, zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną i socjalną oraz adaptacją i integracją.

belka logotypowa unicef Gdynia wspólnie

ikona