1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Sięgnij po kulturalny grant

Gdynia co roku czeka na kreatywne pomysły na wydarzenia kulturalne, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Tym razem to prawie milion złotych i trzy nowe rodzaje zadań, na jakie można uzyskać granty. Środki są rozdzielane w ramach otwartych konkursów ofert. Mogą brać w nich udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.


Cel konkursu to wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Chodzi o organizację festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji, kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury, wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury, edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.
Obecnie można się starać o dofinansowanie m.in. do projektów tanecznych, literackich, teatralnych, interdyscyplinarnych czy dotyczących sztuk wizualnych.
Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2023 roku. Dokumenty należy składać w systemie www.witkac.pl. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii.
Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie RP organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji.
Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że projekty są realizowane na rzecz mieszkańców Gdyni.
W konkursie można złożyć maksymalnie dwie oferty.
Tym razem oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury odbędą się również trzy dodatkowe konkursy dotyczące projektów filmowych i muzycznych. Organizacje pozarządowe będą mogły się zgłaszać się przez system Witkac. Więcej szczegółów i informacji pojawi się na początku 2023 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:
  • projekty filmowe (edukacja i projekty kulturalne) – 200 tys. zł,
  • projekty muzyczne (edukacja i projekty kulturalne) – 110 tys. zł,
  • projekty muzyczne (wydawnictwa muzyczne, nagrania) – 90 tys.zł,
  • zadania publiczne z zakresu kultury – 465 tys. zł.
Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.gdynia.pl.

ikona