715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Dofinansowanie z PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, na podstawie Uchwały nr 38/2004 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27.10.2004 r., realizuje program pn. „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.
Adresatami programu są:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenia oraz fundacje, działające na rzecz osób niepełnosprawnych (tworzone na podstawie odrębnych przepisów), w tym prowadzące działalność pożytku publicznego, które:
- posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
- prowadzą co najmniej 5 lat działalność wymienioną w lit. a, licząc od daty złożenia wystąpienia,
- dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań,
- identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych
Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne:
- które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Adresaci programu mogą realizować działania ukierunkowane na ograniczenie skutków niepełnosprawności i proces reorientacji zawodowej beneficjentów pomocy, zgodny z ich aktualnymi możliwościami, na podstawie zindywidualizowanego programu aktywnej rehabilitacji, w szczególności poprzez m.in.:
- jak najwcześniejszą interwencję w postaci aktywnej rekrutacji beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z ich rehabilitacją zawodową i społeczną,
- prowadzenie szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,
- nieodpłatne, indywidualne udostępnianie beneficjentom pomocy niezbędnych do samodzielności i rehabilitacji urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
- udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
- bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego,
- zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy,
- łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością,
- podnoszenie umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentami pomocy,
- prowadzenie szkolenia personelu w zakresie właściwej realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu,
- prowadzenie grupowych lub indywidualnych szkoleń beneficjentów pomocy, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności osób z uszkodzeniami słuchu, ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe,
- prowadzenie bazy danych beneficjentów pomocy.
Wystąpienia, organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym oraz jednostek samorządu terytorialnego, o zawarcie Porozumienia w sprawie projektów, których realizacja rozpocznie się w 2006 roku należy składać do Oddziału Pomorskiego PFRON w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września 2005 roku.
Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 32 oraz telefonicznie, pod numerem telefonu 554 85 16.

ikona