Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Aktualne programy PFRON dla osób niepełnosprawnych

Kontynuujemy listę aktualnych programów PFRON dla osób niepełnosprawnych (W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy program „Student”)
Programy realizowane przez instytucje
1. EDUKACJA.
Program skierowany jest do jednostek samorządu gminnego i powiatowego prowadzących ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych albo inne podmioty prowadzące placówki specjalne. Celem programu jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę poprzez:
- wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych (obszar A)
- wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówek specjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (obszar B)
- likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych (obszar C)
- likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających naukę niepełnosprawnym uczniom/wychowankom (obszar D)
Program realizowany jest do 31.12.2008r.
2. DOSTĘPNOŚĆ
Program skierowany jest do gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Celem programu jest dofinansowanie rozpoczętych inwestycji dotyczących obiektów użyteczności publicznej, z których będą korzystać osoby niepełnosprawne w celach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, z wyłączeniem obiektów hotelowych poprzez dofinansowanie:
- likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej: zaprojektowanych i wybudowanych, przebudowywanych lub modernizowanych ze względu na zmianę sposobu użytkowania przed dniem 1.04.1995r.
- zapewnienia fizycznej dostępności dla osób niepełnosprawnych nowobudowanego obiektu użyteczności publicznej poprzez dofinansowanie kosztów robót budowlanych i zakupu sprzętu.
Program realizowany jest do dnia 31.12.2008r.
3. PROMOCJA INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, samorządów wojewódzkich, nadawców programów telewizyjnych i radiowych, wydawców druków ciągłych i zwartych oraz wydawnictw publikowanych w formie elektronicznej.
Zadaniem programu jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem, walkę z różnymi formami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach egzekwowania przez nich równości wobec prawa, informowanie o środkach pomocowych z Unii Europejskiej, zwiększanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprzez m.in. szkolenia, konferencje, widowiska artystyczne, kampanie medialne, akcje promocyjne.
Program realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2004-2005.
4. PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Celem programu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności poprzez m.in. aktywną rekrutację osób niepełnosprawnych oraz diagnozowanie potrzeb związanych z ich rehabilitacją, ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji, prowadzenie szkolenia w zakresie samoobsługi, nieodpłatne udostępnianie, dobór i dopasowanie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, konserwowanie i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie nieodpłatnych porad.
Termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony przez PFRON.
5. PITAGORAS – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu
Adresatami programu są uczelnie oraz instytucje kultury. Celem programu jest:
- zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym studentom oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających
- zapewnienie wszystkim osobom niedosłyszącym dostępu do dóbr kultury w ramach instytucji kultury poprzez instalację dźwiękową i świetlną, urządzenia systemu umożliwiającego indywidualny odsłuch akcji scenicznej lub muzyki poprzez słuchawki bezprzewodowe, przenośne indywidualne wzmacniacze dźwięku, słuchawki, minipętle induktofoniczne.
Wnioski przyjmowane są do 15 listopada każdego roku.
6. PARTNER – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu są stowarzyszenia, fundacje, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja programu następuje poprzez dofinansowanie m.in.: prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji, prowadzenie terapii psychologicznej, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, zwiększanie szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych, organizowanie giełd i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.
Program realizowany jest do dnia 31.12.2005r.

ikona