Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Autostrada A-1- czas na strefę rozwojową!

Czas na strefę rozwojową VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego !
30 maja w Sali Franciszka Sokoła Urzędu Miasta Gdyni odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, z siedzibą w Gdyni, pod przewodnictwem prezesa SMAB - Wojciecha Szczurka.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele miast: Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Katowice, Łódź, Toruń.
Głównym celem zebrania było przyjęcie uchwały, w sprawie przystąpienia do opracowania programu tworzenia strefy intensywnego rozwoju gospodarczego wokół tras komunikacyjnych VI korytarza transportowego - a szczególnie wzdłuż budowanej autostrady A-1.
Korytarz VI łączy porty morskie w Gdyni i w Gdańsku z południem Polski, Słowacją, Czechami, Austrią i Włochami.
Inicjatywa SMAB, dotycząca opracowania w/w strategii cieszy się poparciem Ministra Transportu. Zapewnił on prezesa SMAB, o poparciu i pomocy Ministerstwa.
Inicjatywa cieszy się również poparciem zainteresowanych władz wojewódzkich.
Po zebraniu Zarządu SMAB, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., odbyło się międzyregionalne seminarium: Strefa Rozwojowa VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego w Polsce. Stan obecny i perspektywy.
Organizatorami spotkania były Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego oraz Urząd Miasta Gdyni reprezentujący SMAB.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: miast członkowskich SMAB, urzędów marszałkowskich województw ulokowanych wzdłuż autostrady A-1, ministerstw: Rozwoju Regionalnego, Transportu, Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku, i Zarządów Portów Morskich z Gdyni i Gdańska.
Głównym celem spotkania było wypracowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządami województw ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu autostrady A-1 w Polsce dla przygotowania programu tworzenia strefy intensywnego rozwoju gospodarczego wokół tras komunikacyjnych VI korytarza transportowego. Do województw tych należą: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Śląskie, a także Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Mazowieckie i Małopolskie. Dotychczasowa praktyka potwierdza, że samorządy wojewódzkie w niewielkim stopniu identyfikują się z problematyką ponadregionalną, która nie leży w bezpośrednim zakresie ich kompetencji. Tymczasem wyzwanie związane z budową autostrady A-1 i kreowaniem strefy rozwojowej korytarza, wzmocnione ponadto decyzją o organizacji w Polsce mistrzostw piłkarskich EURO 2012 wymagają podjęcia takiej międzyregionalnej współpracy.
Należy pamiętać, że o ile budowa autostrady A-1 jest już przesądzona o tyle wykorzystanie wszystkich korzyści związanych z jej budową zależne będzie od umiejętności organizacyjnej obsługi korytarza. Do tego celu potrzebne są sprawne procedury administracyjne, systemy informatyczne (telematyka) i ośrodki dyfuzji innowacji (inkubatory przedsiębiorczości, strefy ekonomiczne, centra logistyczno-dystrybucyjne, parki technologiczne) ulokowane w ośrodkach regionalnych i metropoliach leżących na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Kluczową rolę w obsłudze Korytarza nr VI odgrywa Region Pomorski ze względu na nadmorskie położenie i dysponowanie infrastrukturą dwóch dużych portów morskich, umożliwiających obsługę żeglugi bliskiego zasięgu, przewozów kontenerowych i transportu intermodalnego.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele ministerstw potwierdzili, że w dobie decentralizacji władz inicjatywa przygotowania programu tworzenia strefy intensywnego rozwoju gospodarczego wokół tras komunikacyjnych VI korytarza transportowego spoczywać winna głównie na miastach i samorządach wojewódzkich. Bardzo pomocnym w tym przedsięwzięciu będzie też udział uczestników spotkania w realizacji projektu „A-B Landbridge".
Na spotkaniu ustalono także, że dobrym wzorcem i przykładem współpracy dla VI Korytarza Transportowego w Polsce jest Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, które w trakcie swojej wieloletniej działalności - przy aktywnej współpracy miast i rodzących się ośrodków metropolitalnych - zrealizowało wiele cennych inicjatyw.
Więcej informacji - Biuro Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Gdyni, tel. (058) 662 28 34
e-mail: r.toczek@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona