Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Gdynia w kwiatach

Już po raz czternasty Prezydent Gdyni ogłasza konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu. Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 700 zł (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 150 zł. Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !
Oto regulamin konkursu "Gdynia w kwiatach 2008":
§ 1
Konkurs „Gdynia w kwiatach 2008" adresowany jest do wszystkich właścicieli ukwieconych budynków, balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów domów, wejść i ogródków w Gdyni.
§ 2
Celem Konkursu jest poprawa estetyki Gdyni poprzez zachęcenie mieszkańców do upiększania swoich balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów, wejść, ogródków i otoczenia budynków.
§ 3
Konkurs obejmuje teren całego miasta Gdyni. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w § 1 i 2 ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
I . lokali w budynkach wielorodzinnych,
II. budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych
O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie Komisja powołana do jego przeprowadzenia.
§ 4
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10x15 (maksymalnie - 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysyłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Termin składania kuponów upływa z dniem 31 lipca br.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi i Europa od kuchni".
§ 5
W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję w składzie:
Przewodniczący: Aleksander Janta - Zarząd Dróg i Zieleni
Członkowie:
Dorota Nelke - specjalista ds. miejskiego portalu internetowego
Joanna Grajter - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni
Sylwia Szumielewicz - Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni
Małgorzata Minowska - Zarząd Dróg i Zieleni.
§ 6
Komisja konkursowa przyzna nagrody Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 700 zł netto (778 zł brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 150 zł netto (167 zł brutto). Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
§ 7
Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja według ustalonych przez siebie kryteriów. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
§ 8
Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).
§ 9
Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna komisja konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.
§ 10
Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.


ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „GDYNIA W KWIATACH”

 

 

...................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty, instytucji biorących udział w konkursie

 

 

 

..................................................................................................................................

telefon, adres, dzielnica

 

 

Zgłoszenie do konkursu w kategorii:*

1. budynki wielorodzinne

2. budynki jednorodzinne

3. wspólnoty mieszkaniowe i inni właściciele budynków wielorodzinnych, instytucje i firmy

 

 

.................................

podpis zgłaszającego

 

Ocena Komisji.........................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 97 133 633 z dnia 29.08.1997 r.)

*niepotrzebne skreślić

ikona