857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
XIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 14 w Gdyni - Obłuże ul. Płk. Dąbka 207
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro dot. remontu pomieszczeń sanitarnych.
Wymagany termin realizacji 6 tygodni od podpisania umowy. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2008r. pod nr ogłoszenia 124420-2008.
W przetargu mogą uczestniczyć firmy, które prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych. Nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ dostępna na stronie internetowej ZSO nr 4 www.zso4gdynia.eu oraz w sekretariacie Szkoły.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 03.07.2008r. do godz. 10.00 w sekretariacie ZSO nr 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 03.07.2008r. o godz. 10.00.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Kłodziński 601 188 812.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.

Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - remont pomieszczeń sanitarnych, zadanie nr 2 - remont pokrycia dachu małej sali gimnastycznej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54, CPV: 45.00.00.00-7. Zamawiającym jest: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54.
Przedmiot zamówienia: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, dekarskie, roboty sanitarne, roboty elektryczne
Wymagany termin realizacji: 29.08.2008r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4776_35705.html oraz można odebrać w sekretariacie szkoły, Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27.06.2008 r. do godz. 9.30 w sekretariacie szkoły: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 27.06.2008 o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora szkoły: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Bielska tel. (058) 620 56 55 w godz. 8.00 - 15.00
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na zadania. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 ogłasza przetarg nieograniczony do 5.278.000 EURO na „Przebudowę instalacji gazowej w budynku Zespołu".
Wymagany termin realizacji 22.08.2008. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.zshg.internetdsl.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00, po dokonaniu wpłaty 20 zł w kasie szkoły lub za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 01.07.2008 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie kierownika administracyjnego 01.07.2008 o godz. 11.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Andrzej Sabura (pon. - pt. 8.00-14.00), tel. (058) 620 12 89, tel./fax (058) 620 12 89,
adres internetowy: www.zshg.internetdsl.pl, e-mail:zshg1@poczta.onet.pl

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie przez Wykonawcę usług przewozowych
(przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zamawiającego) na linii 144 w Sopocie w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz na liniach 144 i 185 w Sopocie w soboty, na linii 181 w Gdyni i Sopocie oraz na linii 244 w Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) poza okresem letnich wakacji szkolnych autobusami miejskimi niskopodłogowymi.
Termin składania ofert: 10 lipca 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-28-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy: ul. Raduńskiej, wykaz nr 296/08/V/M, działka nr 1110/18 pow. 74 m², oznaczonej na KM 19, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na miejsce postojowe i zieleń izolacyjną; ul. Janowskiej, wykaz nr 298/08/V/M, cz. dz. 427/43 pow. 49 m², oznaczonej na KM 7, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na wykonanie ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 04.06.2008 r. do dnia 25.06.2008 r.Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
podinspektora, inspektora lub starszego inspektora w dziale Gospodarki Komunalnej - Referat Zieleni i Oczyszczania w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin składania dokumentów do dnia 20.06. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Inspektor w Dziele Gospodarki Komunalnej".

Kolegium Miejskie - CKU w Gdyni, ul. Raduńska 21
zatrudni Panią na stanowisko
woźna/sprzątaczka w wymiarze 1 etatu.
Informację telefoniczną można uzyskać u kierownika administracyjno - gospodarczego pod numerem (058) 623 04 52 .

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gdyni przy:
- ul. Rybaków 10 o pow. 18.000 m2 oznaczonych na karcie mapy 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 41/3, KW 4601 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na cele rolnicze - pole uprawne. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
- ul. Rybaków o pow. 275 m2 oznaczonych na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako cz. dz. 1962/10 , KW 25658 do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
- ul. Rybaków o pow. 139 m2 oznaczonych na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako cz. dz. 1962/10 , KW 25658 do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
- ul. Bosmańskiej/Algierskiej 9A o pow. 136m2 oznaczonych na karcie mapy KM 125 obręb Gdynia obejmujący część działki nr 313, dla której prowadzona jest księga KW 3446, do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
- ul. Bosmańskiej/Algierskiej 9A o pow. 140m2 oznaczonych na karcie mapy KM 125 obręb Gdynia obejmujący część działki nr 313, dla której prowadzona jest księga KW 3446, do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 04.06.2008 r. do 26.06.2008 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista ds. finansowo-księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagane: Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym preferowana specjalność rachunkowość, minimum 4-letni staż pracy - preferencje w księgowości budżetowej.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
Termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych".
Szczegółowe informacje telefon: (058) 761 20 05.

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Kopernika 34
ogłasza nabór kandydata na stanowisko specjalisty sekretariatu w wymiarze 0,5 etatu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty sekretariatu dot. prowadzenia sekretariatu VI LO w tym: prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej i uczniowskiej liceum, obsługa interesantów, techniczna pomoc w przygotowaniu rekrutacji uczniów oraz w przygotowaniu matur, sporządzanie sprawozdań GUS.
Wymagane dokumenty: podanie, CV, dyplom uczelni lub ukończenie szkoły średniej potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy.
Miejsce składania dokumentów: VI Liceum Ogólnokształcące - sekretariat szkoły,
81-424 Gdynia, ul. Kopernika 34
Termin składania dokumentów: 25.06.2008r. Tel. (058) 622 22 33.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej równowartość zamówienia 206.000 euro na opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno Środowiskowego „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - drogi o ruchu przyspieszonym S- 6, odcinek - Gdynia (wylot z Obwodnicy Trójmiejskiej przy ul. Morskiej) - Rumia - Reda".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2008 r. sygn. numerem 2008/S 99 - 133417.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 złotych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 10 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 227 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 02.07.2008r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 02.07.2008 r. o godz. 12.00 w pok. 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ; 2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Kozyra tel. (058) 668 88 89, Wydział Przygotowania Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Rymarskiej nr 26, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej na karcie mapy nr 31, obręb Gdynia, jako działka nr 1034/127 o powierzchni 33 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22111. Wykaz nr 295/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6232/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20. maja 2008 roku, wywieszony jest na okres 21 dni, od 21. maja 2008 roku do dnia 16 czerwca 2008 roku. Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Unruga nr 132, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonej na karcie mapy nr 13, obręb Pogórze, jako działki: nr 832/1 o powierzchni 17 m² oraz nr 832/3 o powierzchni 56 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 40944. Wykaz nr 287/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6056/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. kwietnia 2008 roku, wywieszony jest na okres 6 tygodni, od 30. kwietnia 2008 roku do dnia 16 czerwca 2008 roku.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni ul. Stawna 4-6:
zatrudni:
pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości; (sprzątanie pomieszczeń pływalni). Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu (058) 624 04 07 lub 624 23 63. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 7.

Szkoła Społeczna Gdynia, ul. Strażacka 15
zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, nauczyciela informatyki, nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela edukacji przedszkolnej. Tel. kontaktowy - (058) 624 05 09.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni , ul. Morska 77
zatrudni nauczyciela technologii żywności o specjalności żywienie człowieka z przygotawaniem pedagogicznym
od nowego roku szkolnego 2008/2009. Zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu (058) 620 52 07, email: zshg@poczta.onet.pl .

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy na karetce "R"
w godzinach przedpołudniowych na etat lub kontrakt. Tel. kontaktowy: (058) 660 88 19, (058) 660 88 11.

Prezydent Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81- 382 Gdynia

ogłasza przetarg ofertowy na:

na najem powierzchni w holu głównym na Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54

z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Gdyni mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42.

Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest:
Aleksandra Konnak tel. (058) 668-86-81

Termin składania ofert upływa 02 lipca 2008 r. o godz.10.00

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Ogólna UMG Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia
(parter - hol główny)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2008 r. o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG
przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni.

ikona