857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni

W nowym roku szkolnym 2008/2009 wprowadzono zmiany w przyznawaniu Stypendiów Miasta Gdyni.
Najważniejszą jest skrócenie o 5 dni terminu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium, I tak:
- dla uczniów - do 5 września,
- dla studentów - do 5 października
a wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.
Nowością jest także dodatkowych 20 stypendiów dla uczniów mających szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Dodajmy, że stypendia przyznawane są już od siedemnastu lat.
Oto szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów:
§1
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium Miasta Gdyni przysługuje uczniom i studentom w następujących kategoriach:
1. Za osiągnięcia w nauce:
a. uczniom gdyńskich szkół podstawowych - stałym mieszkańcom Gdyni,
b. uczniom gdyńskich szkół gimnazjalnych - stałym mieszkańcom Gdyni,
c. uczniom gdyńskich szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) - stałym mieszkańcom Gdyni,
d. studentom - stałym mieszkańcom Gdyni, kształcącym się w szkołach wyższych,
e.młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkującej tereny byłego Związku Radzieckiego i kształcącej się w gdyńskich szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.
2. Za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce:
a. uczniom gdyńskich szkół podstawowych - stałym mieszkańcom Gdyni,
b.uczniom gdyńskich szkół gimnazjalnych - stałym mieszkańcom Gdyni,
c. uczniom gdyńskich szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) - stałym mieszkańcom Gdyni.
3. O stypendium, o którym mowa w ust. 2 może się ubiegać uczeń, stały mieszkaniec Gdyni uczący się w szkołach poza terenem Gminy Miasta Gdyni pod warunkiem, że w Gminie Miasta Gdyni nie ma danego typu szkoły.
§ 2
Ustanawia się liczbę i wysokość stypendiów Miasta Gdyni:
1. osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszych zasad:
a.10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych -150 zł/msc,
b.10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych - 200 zł./msc,
c. 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych-ponadgimnazjalnych - 250 zł./msc,
d.20 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych - 300zł/msc,
e. 5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu - 350 zł/msc.
2. Za osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszych zasad tj. 20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół - 250 zł/msc.
3. W przypadku gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów, w którejś z ww. grup stypendystów, Komisja Stypendialna może zwiększyć liczbę stypendiów w innej z grup.
§ 3
I. Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce przysługują przede wszystkim:
1.laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych, osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
2.laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
3.młodzieży uzyskującej wysokie wyniki w nauce lub legitymującej się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniającej szczególne uzdolnienia i aktywnie działającej na rzecz środowiska rówieśniczego, osiągającej jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
4. uczniom aktywnie działającym społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego, osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
5. młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku uczniów pierwszych klas brane pod uwagę są osiągnięcia uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych).
II. Stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, a także w działalności twórczej i społecznej na rzecz Miasta przysługują przede wszystkim studentom, którzy:
1. biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
2. zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
3. czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągając równocześnie wysokie wyniki w nauce;
4. młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku studentów pierwszego roku, brane pod uwagę są wyniki uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych).
III. Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede wszystkim:
1. Za osiągnięcia sportowe:
a. członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
b. zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce.
2. Za osiągnięcia artystyczne:
a. laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym dobre wyniki w nauce. § 4
1. Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.
2. Studenci zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia z uczelni potwierdzającego fakt studiowania oraz wysokość średniej ocen za poprzedni rok lub lata, jeżeli student występuje o przyznanie stypendium po raz pierwszy.
3. Załączone do wniosku osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez:
a. szkołę/uczelnię,
b. organizację/instytucję na rzecz której pracuje uczeń/student,
c. organizację/klub sportowy do którego uczęszcza uczeń,
d. inspektora Wydziału Edukacji na podstawie przedstawionych do wglądu oryginałów.
§ 5
Wnioski o stypendia mogą składać:
1. sami zainteresowani,
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3. rady pedagogiczne bądź rady szkół,
4. dyrekcje szkół,
5. organizacje samorządowe i społeczne,
6. władze klubów i organizacji sportowych.
§ 6
1. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół i we wszystkich kategoriach przyjmowane są przez Kancelarię Ogólną lub Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia do dnia 5 września każdego roku.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów przyjmowane są przez Kancelarię Ogólną lub Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia do dnia 5 października każdego roku.
3. Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po terminach określonych ust. 1 i 2 będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
§ 7
1. Komisja Stypendialna działa i podejmuje decyzje z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
§ 8
Stypendia przyznawane są na rok szkolny/akademicki tj.10 miesięcy:
1. dla uczniów od września do czerwca,
2. dla studentów od października do lipca.
§ 9
1. Przed pierwszą wypłatą stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie „osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT 2c".
2. Stypendia będą wypłacane miesięcznie:
a. w kasie Urzędu Miasta Gdyni w ostatnim tygodniu miesiąca, za który stypendium przysługuje;
b. na konto osobiste stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim złożeniu w Wydziale Edukacji urzędu Miasta Gdyni pisemnej informacji zawierającej nazwę banku, numer konta oraz dane osobowe jego właściciela.
Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać ze strony: http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4303_29095.html

ikona