866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Morskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztajnów w Gdyni oraz w al. Zwycięstwa i al. Niepodległości od Wzgórza Św. Maksymiliana do pętli autobusowej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Reja na terenie Sopotu"
Termin wykonania zamówienia: Projekty budowlane dla całości przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy. Projekty wykonawcze wraz pozostałymi elementami dokumentacji dla całości przedmiotu zamówienia: 15 m-cy od daty podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 29.08.2008 r. do godz. 12.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 29.08.2008 r. godz. 13.00 w pok. 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w SIWZ, tj.
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania trakcji i oświetlenia, każda o wartości netto minimum 50.000,00 zł.;
- wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 2 osoby; i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł.
2) spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax. (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia
w osiedlu Fikakowo w Gdyni"
Termin wykonania zamówienia:
I Etap - Projekty budowlane dla całości przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy
II Etap - Projekty wykonawcze wraz pozostałymi elementami dokumentacji dla całości przedmiotu zamówienia: 15 m-cy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 02.09.2008 r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 02.09.2008 r. godz. 12.00 w pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w SIWZ, tj.
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania sieci trakcyjnej i oświetlenia, każda o wartości netto nie mniejszej niż 50.000,00 zł.;
- wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 2 osoby;
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł.
2) spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax. (058) 668-83-02, Wydział Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Piotra Owczarek, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 35, oznaczonych na km. 14 obręb Gdynia jako działki nr 553/90 o pow. 6254 m2; nr 554/90 o pow. 2820 m 2 ; nr 556/90 o pow. 5455 m 2; nr 555/90 o pow. 1126 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 36985. Wykaz nr 375/08/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 7189/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 sierpnia 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 11 sierpnia 2008 r. do 01 września 2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Zbigniewa Bednarczyk i Mariana Bednarczyk, położonej w Gdyni przy ul. Północnej 1 D, oznaczonych na km. 14 obręb Gdynia jako działka nr 617/85 o powierzchni 1720 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 41946. Wykaz nr 373/08/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 7187/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 sierpnia 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 11 sierpnia 2008 r. do 01 września 2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 377/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7192/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej o pow. 530 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 728/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 12.08.2008 r. do 02.09.2008 r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 81-384 Gdynia, ul Władysława IV 52
Zatrudni pracowników od 01.09.2008 na stanowisko: specjalista ds. płac w wymiarze 0,25 etatu; nauczyciel wychowania przedszkolnego (2008/2009). Oferty należy składać w kancelarii przedszkola, tel. (058) 620 85 03.

Zespół Szkół nr 15 w Gdyni ul. Jowisza 60
zatrudni od 1 września dwóch nauczycieli do pracy w świetlicy w wymiarze: 1 etat - praca na stałe oraz 1/2 etatu praca na rok szkolny 2008/2009. Chętnych z wymaganymi kwalifikacjami uprawniającymi do pracy w świetlicy prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły Gdynia ul. Jowisza 60, tel. (058) 621 40 34 lub przez pocztę: zs15gdynia@poczta.fm.

Samorządowa SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12
zatrudni na cały etat pracownika na stanowisko sekretarki szkolnej od dnia 01.09.2008r.
Wszelkie informacje pod nr tel. (058) 711 25 84 lub (058) 620 89 78.

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
ul. Krasickiego 28 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej przy SP nr 18
CPV 15100000-9 (ogłoszenie w biuletynie ZP nr 189355-2008)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.sp18.gdynia.pl. Można ją również odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 09.00-14.00. Termin realizacji zamówienia 02.09.2008 - 17.06.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.22, 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2004 nr 19 poz 177 z późn.zm.) i spełniający wymogi określone w SIWZ. Termin składania ofert 25.08.2008 do godz. 09.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert 25.08.2008 godz. 10.00 w siedzibie szkoły. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryterium oceny ofert - cena 100%. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Dostawcami są Izabela Gulbas i Halina Czulińska tel. (058) 620 69 43; (058) 621 80 30 w godz. 09.00 - 13.00 (Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni).

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni jezdni
ul. Kwidzyńskiej na odcinku od nr 18 na długości 200 mb.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Iistotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_51270.html
Termin składania ofert 01.09.2008 o godz. 9.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bogusław Moniuszko, tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, Ewa Muszyńska, tel. (058) 761 20 22 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na robotę budowlaną obejmującą dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw
na obiektach na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_50783.html
Termin składania ofert 03.09.2008 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela tel. (058) 761 20 74, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 668 20 87, w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 42
w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 199A
zatrudni od dnia 1.09.2008 osobę na stanowisko głównego księgowego o następujących kwalifikacjach: ukończone studia wyższe ekonomiczne i 3-letnia praktyka w księgowości lub co najmniej wykształcenie średnie o kierunku rachunkowość i 6-letni staż pracy (preferowana praca w księgowości budżetowej), pełna zdolność do czynności prawnych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Kandydaci proszeni są o kontakt z dyrektorem - nr tel. (058) 625 08 96, lub e-mail: przedszkole42@poczta.gdynia.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5278 000 euro
na roboty budowlane w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej nawiewnej sali gimnastycznej
Wymagany termin realizacji: 1 miesiąc od terminu rozpoczęcia robót określonego w umowie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2004r nr 19 poz.177)oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 08.00-15.00 lub na stronie www.sp40gdynia.neostrada.pl. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.09.2008r do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn. 09.09.2008 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 90 %, gwarancja 10 %.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Wolności, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr: 269/41, km. 52 o pow. 65 m2, zabudowanej stacją transformatorową, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - na rzecz spółki ENERGA - OPERATOR S.A. - z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 18.08.2008 r. do 08.09.2008 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul. Rybaków, o pow. 1.320 m2 oznaczonej na karcie mapy 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, KW 8828 - do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
- ul. Rybaków, o pow. 20 m2 oznaczonej na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako część działki 1062/10, KW 25658 - do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: grunt pod pomieszczeniem gospodarczym - składowanie(jd). Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 13.08.2008 r. do 08.09.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „NOVA", położonej przy ulicy Czwartaków 6, ozn na km 45 Obręb Gdynia jako działka nr 673/110 o pow. 26m2. Wykaz Nr 372/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7182/08/V/M dnia 07-08-2008 r wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 08.08. 2008 r do dnia 29.08.2008 r.

Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni ul. L. Staffa 10
zatrudni pracownika na umowę o pracę w wymiarze: 1 etat na stanowisku pracownik obsługi (sprzątanie pomieszczeń pływalni).Praca dwuzmianowa. Bliższe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie: (058) 629 51 15. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 52
Ogłasza nabór na stanowisko pracy „Intendent" od 01.09.2008 r. w wymiarze 1,00 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas zwolnienia lekarskiego obecnej intendentki). Dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola do 25 sierpnia 2008 r.
Informacji udziela kancelaria przedszkola.
Tel. (058) 620 85 03.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 52
Ogłasza nabór na stanowisko pracy „Intendent" od 01.09.2008 r. w wymiarze 1,00 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas zwolnienia lekarskiego obecnej intendentki). Dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola do 25 sierpnia 2008 r.
Informacji udziela kancelaria przedszkola.
Tel. (058) 620 85 03.

ikona