879 (479) 2008-11-21 - 2008-11-27

21 listopada – święto pracownika socjalnego

W piątek, 21 listopada w Teatrze Miejskim im. Gombrowicza w Gdyni, odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Oprócz spotkania władz miasta z przedstawicielami wszystkich placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z podmiotami współpracującymi, po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody Prezydenta Gdyni. Dyrektor MOPS wręczy również wyróżnienia najlepszym pracownikom MOPS za rok 2008.
Misją pracownika socjalnego jest pomoc osobom i środowiskom społecznym w realizacji własnych potrzeb i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych. Pracownik socjalny musi dysponować rozległą wiedzą i umiejętnościami.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe w specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Specjaliści pracy socjalnej są zatrudniani m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach opiekuńczo - leczniczych i w zakładach karnych.
W Gdyni największa grupa pracowników socjalnych skupiona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który zatrudnia obecnie 111 pracowników socjalnych (ok. 100 pracuje bezpośrednio z podopiecznymi w terenie). Ich zadanie polega na udzielaniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym (rodzinom dysfunkcyjnym, ubogim, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym). Ze wsparcia gdyńskiego MOPS korzysta obecnie około 5 tysięcy gdyńskich rodzin.
Ustanowienie 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest wyrazem szacunku ustawodawcy dla profesji i dbałości o podniesienie jej prestiżu w społeczeństwie. Temu celowi służą również nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania z zakresu pomocy społecznej.
Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony w 1996 roku nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Wcześniej w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich, 21 listopada 1989 r., odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego z Jackiem Kuroniem i Joanną Staręgą - Piasek. Stwierdzono wówczas, że w nowej sytuacji społecznej w okresie transformacji, pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych, i niepełnosprawnych, ale także pomoc ubogim, bezrobotnym i bezdomnym. Podczas tego spotkania zaproponowano, aby sprawy pomocy społecznej zostały przejęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej i stworzenie ośrodków pomocy społecznej. Dla uczestników spotkania dzień 21 listopada urósł do rangi symbolu, dlatego postanowiono go uczcić. Ważną rolę w ustanowieniu 21 listopada świętem pracowników socjalnych odegrało również Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.
W Europie Dzień Pracy Socjalnej oficjalnie obchodzony jest również od 1996 roku i przypada w drugi wtorek listopada.

ikona