896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/293/07 z dnia 26 września 2007 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXI/508/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej - odcinek południowy, którego granice przebiegają następująco:
 od zachodu - wzdłuż ul. Inżynierskiej i dalej w kierunku południowym obejmując teren projektowanej Drogi Czerwonej i tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie,
 od południa - granicą administracyjną miasta Gdyni (na styku z Sopotem),
od wschodu - wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk - Gdynia),
od północy - wzdłuż ul. Przemyskiej.
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej, którego granice przebiegają następująco:
 od zachodu  wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej - odcinek południowy (wzdłuż linii kolejowych odcinek Gdańsk - Gdynia),
od południa - granicą administracyjną Gdyni (na styku z Sopotem),
 od wschodu - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka,
od północy - wzdłuż ul. Spółdzielczej.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia 2009 r. do 13 maja 2009 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej - odcinek południowy, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni rejon al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej, odbędzie się w dniu 5 maja 2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2009 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 579/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10010/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o powierzchni 140 m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 jako część działki nr 242/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 580/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10011/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o powierzchni 85 m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 jako część działki nr 242/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 26.03.2009 r. do 16.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 581/09/V/M, części działek nr: 2055/1; 2175/2; 2174/2; 348/1 o pow. 130 m², oznaczonych na KM 18, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na wjazd i zieleń izolacyjną;
- przy ul. Pawiej, wykaz nr 582/09/V/M, części działek nr: 158/24; 455/24 o pow. 35 m², oznaczonych na KM 20, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na zieleń izolacyjną.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 30.03.2009 r. do dnia 20.04.2009 r.
***
Dyrektor IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni ul. Morska 186
zatrudni nauczyciela fizyki i astronomii. Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00.
Kontakt (058) 623 08 53.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 47
w Gdyni, ul . Maciejewicza 9
zatrudni pracownika do robót ciężkich na ½ etatu. Dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola w godz.: 9.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM40 obręb Gdynia, położona przy ul.Płk.Dąbka. Na wykazach do wydzierżawienia zostały wywieszone dwie części w/w nieruchomości o powierzchniach 525 m² każda. Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres od 30.03.09 r. do 20.04.09 r.
***
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy.Data rozpoczęcia pracy 01.05.2009 r. Szczegóły oferty na stronie BIP.
Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać osobiście w szkole (ul. Porębskiego 21) lub e-mailem: sekretariat@zs11.neostrada.pl do dnia 10.04.2009r. z dopiskiem oferta na stanowisko głównego księgowego.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 47
w Gdyni, ul. Maciejewicza 9
ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Data rozpoczęcia pracy: 1 maja 2009 r.
Wymagana dokumentacja: CV, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, mile widziane doświadczenie w zakładzie budżetowym, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej (więcej informacji na str. BIP).
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Przedszkola w godz.: 9.00-15.00
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego" w terminie do 20 kwietnia 2009 r.
***
Gimnazjum nr 11 Gdynia ul. Słowackiego 53
poszukuje nauczyciela fizyki na zastępstwo.Podania należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 codziennie od poniedziałku do piątku. Tel. (058) 621 72 24.
***
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2a
zatrudni na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
Kontakt: telefon: (058) 621 61 35, e-mail: alko@opitu.pl

ikona