Aktualności

Harmonogram realizacji zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego


 
Lp.
Nazwa
projektu
Dzielnica,
w której realizowano projekt/

kwota realizacji projektu
(w zł)
Szczegółowy harmonogram  realizacji  projektu
Terminy
Uwagi
1
Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Rybaków (na długości ok. 110 mb).
Babie Doły

76.000
1. Uzyskanie zgody Wydz. Nieruchomości na poniesienie nakładów na działce.
sierpień 2014
Stan na wrzesień:
14 sierpnia br. zostało skierowane pismo do Wydz. Polityki Gosp. i Nieruchomości. Trwa oczekiwanie na zgodę na poniesienie nakładów na działce gminnej.
 
Z uwagi na planowane w najbliższym czasie przez Wydz. Inwestycji wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaków - wystąpiła "kolizja", która będzie omawiana na kolegium Prezydenta w dniu 30 września br.

Stan na październik:
Przetarg odbędzie się 3 października br.

Stan na listopad:
Prace zostały zakończone.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy robót.
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
październik 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014
2
Utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (bez rozbiórki istniejącej nawierzchni, z wykorzystaniem jej jako podbudowy). 
Chwarzno - Wiczlino

63.000
1. W trakcie przygotowania zgłoszenia do Wydz. Architektury.
sierpień 2014
Stan na listopad:
Przewidziany termin zakończenia prac: 
30 listopada br.

Stan na grudzień:
Prace zostały zakończone.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy robót.
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
październik 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014
3
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni - Zachód.
Chwarzno - Wiczlino

75.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
wrzesień - październik 2014
Projekt realizowany na działkach prywatnych - teren rekreacyjny firmy deweloperskiej HOSSA.

Stan na lipiec/sierpień:
W związku z tym, że zadanie realizowane jest na działkach nie będących w zasobach Gminy Miasta Gdyni, trwa przygotowanie stosownej umowy udostępnienia nieruchomości.

Stan na wrzesień:
Trwa przygotowanie stosownej umowy udostępnienia nieruchomości oraz zapytania ofertowego na projekt siłowni.

Stan na październik:
Trwają prace projektowe.
W przygotowaniu zgłoszenie robót budowlanych.

Stan na listopad:
Wszczęto postępowanie przetargowe.

Stan na grudzień:
Unieważniono
postępowanie przetargowe, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym realizacja zadania przeniesiona na 2015 rok.

Stan na marzec 2015:
Trwa ustalanie docelowej lokalizacji siłowni.

Stan na czerwiec:
Długi czas realizacji przedsięwzięcia wynika z powstałych problemów ze wskazaną pierwotnie działką należącą do grupy Hossa SA. Działka ta okazała się lokalizacją tymczasową, która w niedalekiej przyszłości zostanie przeznaczona pod inne inwestycje właściciela. Gr. Hossa postanowiła przekazać inny teren pod budowę Siłowni, który będzie już miejscem docelowym - działka nr 270/16 przy ul. Janki Bryla. Trwają prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji umowy użyczenia gruntu oraz przekazaniem przez Hossa SA stosownych upoważnień do dysponowania gruntem przez Miasto Gdynia.

Stan na lipiec:
Oczekiwanie na ewentualne zmiany  w umowie zaproponowanej przez Miasto.

Stan na sierpień/wrzesień:
Trwają negocjacje w sprawie zatwierdzenia ostatecznej wersji umowy.

Stan na październik:
Siłownia jest w trakcie projektowania.

Stan na listopad:
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac z terminem realizacji do końca grudnia br.

Stan na luty 2016:
Przedłużono termin realizacji zadania do końca kwietnia br.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
styczeń 2015
3. Rozpoczęcie robót
2015
4. Zakończenie robót
2015
4
Kapitalny remont nawierzchni w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.
Chylonia

111.700
1. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy prac.
W dniach 14 - 24 lipca 2014 r. zgodnie z
„Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZSO Nr 5 w Gdyni, których wartość szacunkowa nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro" przeprowadzono analizę rynku, w wyniku której wyłoniony został wykonawca prac.
W dniu 25.07.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni sali gimnastycznej z Panem Dariuszem Sychowskim zamieszkałym 84 - 239 Bolszewo, ul. Olchowa 10 - prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRAMAL" - posiadającym zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 2226 z dnia 01.11.2002 r. wydane przez Wójta Gminy Wejherowo.

Stan na sierpień:
Trwają prace rozbiórkowe (usuwanie desek i legarów).

Stan na wrzesień:
W związku ze stwierdzeniem (czego wcześniej nie można było przewidzieć), iż konstrukcja znajdująca się pod parkietem (legary i deski) nasączona jest olejowym impregnatem, a pod nią znajduje się papa smołowa, która wydziela toksyczne związki szkodliwe dla zdrowia, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu remontu, polegającego na wymianie całej konstrukcji znajdującej się pod parkietem. Na ten cel Urząd Miasta Gdyni przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 42.000 zł.
W związku z powyższym uległ zmianie termin zakończenia prac.
Aktualnie ułożona jest nowa konstrukcja z drewnianych kantówek.

Trwa układanie parkietu.

Stan na październik:
W dniu 15 października br. prace remontowe zostały zakończone.
2. Rozpoczęcie robót
01.08.2014
3. Zakończenie robót
31.10.2014
5
Chylońska dla ludzi (wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na ul. Chylońskiej między skrzyżowaniem z ul. Morską i ul. Owsianą).
Cisowa

148.595
1. Przeprowadzenie konsultacji.
wrzesień 2014
Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą.

Stan na wrzesień/październik:
Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą i radą dzielnicy.
W przygotowaniu dokumentacja projektowa.

Stan na listopad:
Zlecono wykonanie I etapu robót - przejść dla pieszych wraz z dojściami oraz zaniżeniami krawężników z terminem realizacji do 10 grudnia br. 

Stan na lipiec 2015:
Zadanie zrealizowano.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z przygotowaniem dokumentacji projektowej.
grudzień 2014 
3. Wykonanie zadania
2015 rok
6
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej na istniejącej nawierzchni trawiastej - ul Nagietkowa 73.
Dąbrowa

43.250
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 28 lipiec br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wioletta Mikulska - Samulak, MIKPROJ, ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Stan na wrzesień:
Przyjęto wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych.
Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót bud. Termin oczekiwania na ofert do 8 września br.

Dnia 16 września br. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PHU "Auto- Max" - Łukasz Konkel oraz przekazano plac budowy.

Stan na październik:
Trwają roboty budowlane.

Stan na listopad:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
sierpień/ wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
16 wrzesień 2014
4. Zakończenie robót
21 październik 2014  
7
Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie.
Dąbrowa

50.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
2015
Stan na grudzień:
W związku z zaistniałymi problemami lokalizacyjnymi realizacja zadania została przeniesiona na rok 2015.
Możliwa zmiana lokalizacji projektu w obrębie ulic Szafranowa/ Rdestowa.

Stan na czerwiec 2015:
Otrzymano zgodę na zainwestowanie na wskazanym terenie.
Wysłano zapytanie ofertowe.

Stan na lipiec:
Oczekiwanie na wykonanie dokumentacji projektowej (do końca lipca br).

Stan na sierpień:
Sprawdzanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przygotowanie zgłoszenia przyjęcia robót budowlanych.

Stan na wrzesień:
Oczekiwanie do 1 października br. na przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.

Stan na październik:
Rozpisano przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Stan na listopad:
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac z terminem realizacji do dnia 24 grudnia br.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
2015
3. Rozpoczęcie robót
wrzesień 2015
4. Zakończenie robót
grudzień 2015
8
Siłownia zewnętrzna na powietrzu - Skwer ks. Mazura.
Dąbrowa

48.757
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
dnia 15 lipca przewidziany termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 19 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Daniel Mikusik, DAMIKON CONSTRUCTION, ul. Anny Jagiellonki 23/17, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
Wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym.
W przygotowaniu jest przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewn.

Stan na wrzesień:
Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej.
Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Stan na październik:
Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
wrzesień/ październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
15 października 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014
9
Budowa boiska do piłki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 40.
Działki Leśne

93.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 4 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Bartłomiej Figur, KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, ul. K. Porębskiego 33/1, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa.
W związku z tym, iż planowane boisko nachodzi na przyległą działkę, złożono wniosek o rozszerzenie zgody na zainwestowanie na terenie gminnym.

W związku z tym, że dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnej mapy geodezyjnej, w celu aktualizacji mapy do celów informacyjnych i projektowych dla tego zadania, aneksowano umowę do 1 września br. celem uzupełnienia dokumentacji projektowej o aktualne mapy.

Stan na wrzesień:
Oczekiwanie na przyjęcie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
W przygotowaniu zapytanie ofertowe na roboty budowlane.

Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą"Elsik" Sp. z o.o. i przekazano plac budowy.

Stan na październik:
Trwają roboty budowlane.

Stan na listopad:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wyłonienie wykonawcy robót w trybie do 30.000 Euro.
sierpień/ wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
18 października 2014
4. Zakończenie robót
28 października
2014
10
Remont chodnika wzdłuż ul. M. Mireckiego.
Grabówek

8.664
1. Rozpoczęcie robót
sierpień 2014
20 sierpnia br. prace zostały zakończone.
2. Zakończenie robót
wrzesień 2014
11
Wyprofilowanie chodnika przy ul. Morskiej 89-91 oraz przy przejściu dla pieszych - skrzyżowanie ul. Morskiej i Grabowo.
Grabówek

4.200
1. Rozpoczęcie robót
sierpień 2014
30 września br. prace zostały zakończone.
2. Zakończenie robót
wrzesień 2014
12
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej.
Grabówek

17.050
1. W trakcie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
sierpień 2014
Stan na listopad:
Zadanie na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

Stan na grudzień:
Prace zostały zakończone.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy robót.
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
listopad 2014
4. Zakończenie robót
listopad/ grudzień 2014
13
Siłownia plenerowa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12.
Grabówek

54.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 18 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Łukasz Czaplicki, STEELU Usługi projektowe, ul. Jantar 10, Bielkówko.

Stan na sierpień:
W wyniku prac projektowych okazało się, że wskazana przez Wnioskodawcę działka nr 129/75 ma zbyt duży spadek terenu, co powoduje konieczność wykonania prac ziemnych dostosowujących teren do stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń siłowni. Wykonanie robót ziemnych w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem urządzeń rekreacyjnych.
W związku z powyższym w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne jest zmniejszenie ilości urządzeń.

Stan na wrzesień:
Na spotkaniu z Wnioskodawcą oraz Dyrekcją SP Nr 17 ustalono ilość i rozmieszczenie urządzeń.
Przedłużono termin oddania dokumentacji do dnia 15 września br.
W przygotowaniu zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg na dostawę i montaż siłowni zewn.

Stan na październik:
Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert do dnia 8 X br.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/ wyłonienie wykonawcy.
wrzesień/ październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
15 października 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014
14
Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego na wysokości bloku Nr 2a.
Kamienna Góra

12.500
1. Rozpoczęcie robót
sierpień 2014Stan na wrzesień:
Prace zostały zlecone.
 
25 września prace zostały zakończone.
2. Zakończenie robót
wrzesień 2014
15
Remont traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17.
Kamienna Góra

23.000
1. W trakcie przygotowania dokumentów.
sierpień 2014
Stan na październik:
W trakcie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Stan na listopad:
Zadanie na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

Stan na grudzień:
Prace zostały zakończone.
2. Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
październik 2014
3. Zakończenie robót
listopad/grudzień 2014
16
Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego 53, od strony schodów parkowych.
Kamienna Góra
 
10.500
1. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy prac.
wrzesień 2014
Stan na sierpień/wrzesień:
Na wrzesień planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej.

Stan na listopad:
Zadanie zrealizowano.
2. Rozpoczęcie robót
27.10.2014
3. Zakończenie robót
29.10.2014
17
Wymiana podłogi w sali sportowej Zespołu Szkół Nr 10.
Karwiny
 
99.773 
 
1. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy prac.
Zapytanie ofertowe do 11 lipca br.
Stan na lipiec:
Aktualnie jest zdjęta i zutylizowana uszkodzona podłoga oraz położona jedna warstwa płyt. W bieżącym tygodniu (tj. do 01.08.2014) pierwsza warstwa będzie przymocowana do podłoża i nałożona zostanie druga warstwa.

Stan na sierpień:
Na dzień 26 sierpnia planowany jest oficjalny odbiór prac.

Stan na wrzesień:
Prace zostały zakończone.
2. Rozpoczęcie prac
15.07.2014
4. Zakończenie prac
22.08.2014
18
Plac sportów miejskich dla Leszczynek i Grabówka: Obiekt sportowo rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkour, freerun, streetworkout.
Leszczynki

100.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem składania ofert: 21 lipca br.

21 lipca - przewidywany termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 18 sierpnia br.

Zmiana lokalizacji ze względu na
wystawienie działki nr 508/32 na sprzedaż.
Inwestycja będzie zrealizowana na działkach: 355/1, 875/1, 874/1, KM 28, obręb Gdynia.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Adam Kościecha, Ka - Projekt, ul. Startowa 15a/7, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
Wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym oznaczonym jako działki nr: 354/1, 355/1, 356/1, 875/1, 874/1, 358/1, 359/1, 365, 364/1 KM 27, obręb Gdynia.

Stan na wrzesień:
Poprawa dokumentacji projektowej.
W przygotowaniu wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń.

Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Stan na październik:

W przygotowaniu przetarg nieograniczony.
Dnia 20 X dokonano otwarcia ofert, trwa ich sprawdzanie.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Przewidywany termin zakończenia zadania: 31 grudzień 2014 r.

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
wrzesień/ październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
14 listopada 2014
4. Zakończenie robót
grudzień 2014
19
Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej.
Mały Kack

29.836
1. Inwentaryzacja zieleni
15.07.2014
Zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji zieleni - realizacja zgodnie z planem.
2. Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów
17.09.2014
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów złożono w Wydziale Środowiska.
3. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy prac
28.08.2014
Stan na wrzesień:
Wybrano wykonawcę prac. Planowany termin podpisania umowy - 05.09.2014.

4. Rozpoczęcie prac
08.09.2014
Prace rozpoczęto.
5. Zakończenie prac
30.09.2014
Prace zakończono.
20
Instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/ Kurpiowskiej.
Mały Kack

9.336
1. Zakończenie robót
31.07.2014
Stan na sierpień/wrzesień:
końcowy odbiór robót.
Zadanie zrealizowano.
21
Siłownia plenerowa przy ul. Strzelców.
Mały Kack

50.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Partycypacja kosztów dotyczących utwardzenia podłoża pod urządzenia siłowni przez prywatną firmę.

Stan na lipiec:
Przewidziany termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - 18 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wioletta Mikulska - Samulak, MIKPROJ, ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Stan na wrzesień:
Dnia 5 września wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym.
W przygotowaniu przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni oraz wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Stan na październik:
Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
wrzesień/ październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
15 października 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014
22
Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącej nawierzchni żużlowej przy Szkole Podstawowej Nr 39.
Obłuże

166.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji:
4 sierpnia br.
 
Wykonawca dokumentacji projektowej:
Łukasz Czaplicki, STEELU Usługi projektowe, ul. Jantar 10, Bielkówko.

Stan na sierpień:
wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
W przygotowaniu zapytanie ofertowe na roboty budowlane.

Stan na wrzesień:
Złożono wniosek na zgłoszenie robót budowlanych.

Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, jednak nie wyłoniono wykonawcy z powodu otrzymania tylko jednej oferty przekraczającej posiadane środki.

Stan na październik:
Wystosowano kolejne zapytanie ofertowe.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wyłonienie wykonawcy robót w trybie do 30.000 Euro.
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
10 października 2014
4. Zakończenie robót
listopad/ grudzień 2014
23
Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19.
Oksywie

159.500
1. Projekt
czerwiec 2015 -opracowanie projektu (zlecenie) i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
Niezbędne zlecenie opracowania projektu, dokonania zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i w ZUD.

Stan na sierpień 2015:
Trwa opracowywanie  projektu budowlano - wykonawczego.
Termin oddania projektu: koniec 2015 r.

Stan na luty 2016:
Oczekiwanie na złożenie projektu budowlanego.
2. Ogłoszenie przetargu
lipiec 2015
3. Rozpoczęcie robót
marzec 2016
4. Zakończenie robót
październik 2016
24
Uproszczenie oznakowania drogowego poprzez stworzenie strefy zakazu postoju w okolicach mola w Orłowie.
Orłowo

2.836
1. Rozpoczęcie robót
listopad 2014
Stan na wrzesień:
Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą oraz z radą dzielnicy. 
Termin spotkania wyznaczono na dzień 17 września br.

Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą i radą dzielnicy.
W przygotowaniu projekt zmian w oznakowaniu drogowym.

Stan na październik:
Przygotowanie projektu zmian w oznakowaniu.

Stan na listopad:
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na grudzień:
Prace zostały zakończone.
2. Wykonanie zadania
listopad 2014
25
Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej  na terenie Zespołu Szkół Nr 5.
Orłowo

125.500
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji:
4 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wioletta Mikulska - Samulak, MIKPROJ, ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert do 27.08 br.

Stan na wrzesień:
Dnia 5 września br. wpłynęło postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni nakładające obowiązek uzupełnienie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót - uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Umowa na wykonanie robót budowlanych zostanie podpisana z dniem otrzymania zgody na ich wykonanie.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - "Panorama Obiekty Sportowe" Sp. z o.o. i przekazano plac budowy.

Stan na październik/ listopad:
Trwają roboty budowlane.

Stan na grudzień:
Trwa procedura odbioru inwestycji.

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wyłonienie wykonawcy robót w trybie do 30.000 Euro.
Dnia 27 sierpnia br. wyłoniono Wykonawcę - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. 
3. Rozpoczęcie robót
19 wrzesień 2014
4. Zakończenie robót
listopad 2014  
26
Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Płk. Dąbka - Sikorskiego.
Pogórze
 
11.800 
1. Projekt
02.2015
Termin uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Ogłoszenie przetargu
04/05 2015
Stan na lipiec:
Wydział Inwestycji poinformował o zwiększonym zakresie rzeczowym i finansowym zadania.
3. Rozpoczęcie robót
2015
Stan na wrzesień:
Zadanie zostało przeniesione do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. Zakończenie robót
2016
Stan na listopad 2014:
Pierwotne zadanie pn. "Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Dąbka - Sikorskiego" zostało zmienione na "Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przy ul. Płk. Dąbka - Sikorskiego". Od 6 listopada trwała procedura wyłonienia wykonawcy na realizację zadania, ale nie została zakończona pomyślnie. W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym i koniecznością dokonania rozliczeń tegorocznego budżetu, nie podjęto kolejnego zamówienia.
W projekcie planu budżetu na 2015 rok umieszczono zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego" na kwotę 650.000 zł.

Stan na sierpień 2015:
Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia wykazały, iż byłoby ono nieefektywne i jednocześnie niezgodne z Rozporządzeniem Min. Transportu i Gospodarki Morskiej (z dn. 2.03.1999 r.) dot. instalacji pojedynczych lamp oświetlenia.
W związku z powyższym Prezydent podjął decyzję o wybudowaniu ciągu pieszego wraz ze ścieżką rowerową i budową oświetlenia.

Stan na luty 2016:
Zadanie zrealizowano.
Przed odbiorem końcowym.
27
Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Uranowej z Rtęciową.
Pogórze

1.667
1. Rozpoczęcie robót
lipiec 2014
 
Stan na sierpień:
zadanie zrealizowano.
2. Zakończenie robót
1 wrzesień 2014
28
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Porębskiego 21.
Pogórze

42.562
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 
18 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Łukasz Czaplicki, STEELU Usługi projektowe, ul. Jantar 10, Bielkówko.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Stan na wrzesień:
Dnia 8 września br. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewn.

Stan na październik:
Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.
Przewidywany termin podpisania umowy na realizację inwestycji - 24 X br.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/wyłonienie wykonawcy.
wrzesień/ październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
24 października
2014
4. Zakończenie robót
grudzień 2014
29
Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku SP Nr 16.

Pustki Cisowskie - Demptowo
 
88.179
1. Projekt
-
Dnia 26 czerwca dokonano wyboru oferty.

Stan na sierpień:
Prace remontowe zostały zakończone.
2. Ogłoszenie przetargu
-
3. Rozpoczęcie robót
22.07.2014
4. Zakończenie robót
15.08.2014
30
Estetyzacja zadrzewionego parku w obrębie Alei Zwycięstwa, ul. Lutyckiej, ul. Legionów i stacji Lotos.
Redłowo

42.000
1. Projekt
lipiec 2014 - zakres zapytania ofertowego będzie obejmował wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów wytypowanych do usunięcia, których wiek przekracza 10 lat
Zakres robót będzie obejmował:
- wykonanie cięć technicznych i sanitarnych w istniejącym drzewostanie (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, chorych, itp.),
- wskazanie i usunięcie krzewów i drzew martwych, chorych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu wraz z karczowaniem,
- usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat wraz z karczowaniem,
- wykonanie cięć umożliwiających utrzymanie formowanego kształtu koron drzew,
- podkrzesanie drzew;
- uporządkowanie terenu.

Stan na lipiec: Wyłoniono wykonawcę, który rozpocznie prace przygotowawcze oraz wykona niezbędną inwentaryzację w pierwszej połowie sierpnia br.

Stan na sierpień:
Podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie. Prace rozpoczną się zgodnie z harmonogramem.

Stan na listopad:
Trwa realizacja zadania.

Stan na grudzień/ styczeń:
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na marzec:
Zadanie zrealizowano.
2. Ogłoszenie przetargu
lipiec 2014 - zapytanie ofertowe
3. Rozpoczęcie robót
listopad 2014 - po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę i zakończeniu okresu lęgowego
4. Zakończenie robót
grudzień 2014
31
Budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów, a ul. Korczaka.
Redłowo

16.673
1. W trakcie załatwiania spraw formalnych przez Wydz. Polityki Gosp. i Nieruchomości dot. własności terenu. Przygotowano projekt umowy użyczenia z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową.
sierpień/ wrzesień 2014
Stan na listopad:
Zadanie w trakcie załatwiania spraw formalnych przez Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości dotyczących własności terenu.
W/w wydział przygotował projekt umowy użyczenia z Morską Sp- nią Mieszkaniową. Kolegium Prezydenta zaakceptowało projekt umowy użyczenia gruntu, natomiast Sp-nia Mieszkaniowa nie akceptuje projektu umowy.
W związku z powyższym termin realizacji zadania jest zagrożony.

Stan na grudzień:
Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na nie załatwione sprawy formalno - prawne związane z zawarciem umowy użyczenia gruntu.

Stan na styczeń 2015:
Z uwagi na nie podpisanie umowy użyczenia gruntu przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową, zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku.

Stan na czerwiec:
Zadanie na etapie podpisywania umowy użyczenia gruntu z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Stan na lipiec:
Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert:
27 lipca br.

Stan na sierpień:
Podpisanie umowy na wykonanie robót - 18 sierpnia br.

Stan na wrzesień:
Podpisano umowę z terminem wykonania do końca września br.
Zadanie zrealizowano.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy projektu i robót.
lipiec 2015
3. Rozpoczęcie robót
sierpień 2015
4. Zakończenie robót
wrzesień 2015
32
Pasy rowerowe na ul. Stryjskiej.
Redłowo

39.000
1. Wykonanie projektu organizacji ruchu
listopad 2014
Stan na wrzesień/październik:
Projekt ze względu na nowatorskie w skali miasta rozwiązanie wymaga dłuższej konsultacji w ramach ZDiZ i Policji.

Stan na listopad:
Realizacja zadania wymaga usunięcia zieleni (potrzebna decyzja RO).
Zadanie (pasy)zostanie zrealizowane w 2014 r., jednak wycinka zieleni i poszerzenie chodnika zakończy się na wiosnę 2015 r.

Stan na styczeń/luty 2015:
Ze względu na uwagi Access Officers zdecydowano zlecić dodatkowe prace projektowe.

Stan na czerwiec:
Realizacja zadania odłożona do uzgodnienia projektu budowlanego i zmienionego w jego skutek projektu organizacji ruchu.

Stan na lipiec/sierpień:
Projekt został zaakceptowany w zakresie organizacji ruchu.
Trwa przygotowanie zamówienia na wykonanie robót.

Stan na wrzesień:
Podpisano umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do 24 listopada br.

Stan na listopad:
Realizacja zadania w fazie końcowej.

Stan na styczeń 2016:

Zadanie zrealizowano.
2. Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej
listopad 2014
3. Zlecenie i wykonanie prac
listopad 2015
33
Wymiana nawierzchni na szkolnym placu zabaw - SP Nr 21.
Śródmieście
 
86.700
1. Projekt
Nie ma potrzeby robienia projektu
Stan na lipiec:
Umowa zawarta w dniu 11 lipca z P.U.P "WIKON" Sp. z o.o. z Pierwoszyna, opiewa na kwotę 86.669 zł

Stan na sierpień:
Trwają prace, są bardzo zaawansowane. Zostaną zakończone zgodnie z przyjętym wcześniej terminem.

Stan na wrzesień:
Prace zostały zakończone.
2. Ogłoszenie przetargu
Bez przetargu - kwota nie przekracza ustawowych 30 tys. Euro.
3. Rozpoczęcie robót
1 sierpnia 2014
4. Zakończenie robót
30 sierpnia 2014
34
Kwiecisty zakątek na terenie Przedszkola Nr 51 przy ul. Władysława IV 52.
Śródmieście

4.376
1. Projekt
-
Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z projektem, 24 lipca br. dostarczono skrzynki na kwiaty, materiały ogrodnicze i rośliny.

Stan na marzec:
Zadanie zrealizowano.
2. Ogłoszenie przetargu
czerwiec 2014 - zapytanie ofertowe
3. Rozpoczęcie robót
lipiec 2014
4. Zakończenie robót
marzec 2015
35
Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60.
Śródmieście

46.558
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 18 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Łukasz Czaplicki, STEELU Usługi projektowe, ul. Jantar 10, Bielkówko.

Stan na sierpień:
Wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym (działka Nr 689/305) przy ul. Abrahama.
W wyniku prac projektowych okazało się, że na wskazanej przez Wnioskodawcę działce Nr 689/305 zabudowanie terenu powoduje konieczność wykonania prac ziemnych, rozbiórkowych istniejących urządzeń w postaci ogrodzenia i trzepaka oraz wykonania stosownych wycinek drzew i krzewów.
Wykonanie tych robót i prac w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem urządzeń rekreacyjnych.
W związku z powyższym, w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne jest zmniejszenie ilości urządzeń rekreacyjnych.
Termin realizacji dokumentacji projektowej został przesunięty na dzień 1 września br.

Stan na wrzesień:
Na spotkaniu z Wnioskodawcą ustalono ilość i rozmieszczenie urządzeń.
Przedłużono termin oddania dokumentacji projektowej do dnia 15 września br.

Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewn.

Stan na październik/ listopad:
Trwa pozyskiwanie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych.

Stan na grudzień:
Przewidywane termin realizacji zadania: styczeń - czerwiec 2015 r.

Stan na marzec 2015:
Trwa pozyskiwanie zgody od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych koniecznych do uzyskania przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych.

Stan na czerwiec:
Trwa oczekiwanie na rozszerzenie zgody dot. zainwestowania na wskazanym terenie.

Stan na lipiec:
Otrzymano w/w zgodę.
Zadanie na etapie składania dokumentów do Wydz. Archit. - Budowlanego UMG.

Stan na sierpień:
Oczekiwanie do 24 sierpnia na przyjęcie zgłoszenia dot. wykonania robót budowlanych.

Stan na wrzesień:
Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

Stan na październik:
Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/ wyłonienie wykonawcy.
październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
wrzesień/październik 2015
4. Zakończenie robót
grudzień 2015
36
Remont - postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej.
Wielki Kack
 
15.000
1. Projekt
08.2014
ZKM Gdynia wystąpił do Referatu Administrowania Gruntami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości o zgodę na trwałe zainwestowanie na gruntach gminnych poprzez posadowienie wiaty przystankowej.

ZKM Gdynia opracowuje Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie wiaty przystankowej.

Stan na sierpień:
Dnia 22.08 br., po uzyskaniu z ZDiZ uzgodnienia lokalizacji wiaty przystankowej, przekazano je do Referatu Administrowania Gruntami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.

Po uzyskaniu zgody na trwałe zainwestowanie na gruntach gminnych, ZKM zamierza ogłosić przetarg na wybudowanie wiaty w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Stan na wrzesień:
W związku z informacją uzyskaną z Referatu Administrowania gruntami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, że działka na której ma być postawiona wiata znajduje się w zarządzie PKP S.A., ZKM wystąpił dnia 2 września br. z wnioskiem o zgodę na trwałe zainwestowanie na tej działce.
Trwa oczekiwanie na zgodę PKP S.A.

W związku z otrzymaną od PKP SA odmową oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości kolejowej w celu posadowienia wiaty przystankowej, ZKM Gdynia oczekuje na projekt umowy najmu.
ZKM wraz z przedstawicielem PKP SA dokonał wizji w terenie w celu przygotowania materiałów niezbędnych do przygotowania w/w umowy.

Stan na październik:
ZKM Gdynia ogłosił przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie wiaty z terminem składania ofert do dnia 24 X br.
Dnia 27 X br. rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie wiaty. Wybrano wykonawcę: Czesław Raczko "Małe Formy Budowlane", ul. Tetmajera 10/2, Gdynia.

Stan na listopad:
ZKM zgłosił do Wydz. Architektoniczno - Budowlanego zamiar wykonania robót budowlanych.

Stan na grudzień:
Wykonano fundamenty pod wiatę przystankową. Montaż wiaty spodziewany jest do dnia 20 grudnia br.

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
wrzesień 2014
4. Zakończenie robót
31.12.2014
37
Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki.
Wielki Kack

85.000
1. W trakcie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu.
sierpień 2014
Stan na listopad:
Podpisanie umowy z wykonawcą projektu. 

Stan na lipiec 2015:
Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Otwarcie ofert:
30 lipca br.

Stan na sierpień:
Podpisanie umowy na wykonanie robót - 18 sierpnia br.

Stan na wrzesień:
Podpisano umowę z terminem wykonania do końca września br.
Zadanie zrealizowano.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy projektu.
październik 2014
3. Opracowanie projektu.
grudzień 2014
4. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy robót.
lipiec 2015
5. Rozpoczęcie robót
sierpień 2015
6. Zakończenie robót
wrzesień 2015
38
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Stolemów.
Wielki Kack

45.000
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
wrzesień/ październik 2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 18 sierpnia br.
 
Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wioletta Mikulska - Samulak, MIKPROJ, ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, Gdańsk.

Wstrzymanie prac projektowych ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji. Urząd Miasta Gdyni przewiduje w przyszłości sprzedaż lub inwestycję na działce nr 150/4 KM14, obręb Wielki Kack.

Stan na wrzesień:
Prezydent Miasta Gdyni przedstawił stanowisko podtrzymujące lokalizację urządzeń siłowni zewn. na działce Nr 150/4 KM 14, zgodnie z wnioskiem wybranym przez mieszkańców dzielnicy.
W związku z powyższym ponownie złożono wniosek z prośbą o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym na w/w działce.

Stan na październik:
Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.
Przewidywany termin podpisania umowy na realizację inwestycji - 24 X br.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację/ wyłonienie wykonawcy.
październik/ listopad 2014
3. Rozpoczęcie robót
24 października 2014
4. Zakończenie robót
grudzień 2014
39
Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18.
Witomino - Leśniczówka

87.500
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 18 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wioletta Mikulska - Samulak, MIKPROJ, ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).
Wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym.
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Stan na wrzesień:
Dnia 8 września br. wpłynął wniosek na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Stan na październik:
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewn.
Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

Stan na listopad:
Trwa realizacja inwestycji.

Stan na grudzień:
Przewidywany termin zakończenia zadania: 31 grudzień 2014 r.

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wyłonienie wykonawcy robót w trybie do 30.000 Euro.
październik 2014
3. Rozpoczęcie robót
12 listopada
2014
4. Zakończenie robót
grudzień 2014
40
Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki, siatkowej, ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie SP Nr 35.
Witomino - Radiostacja

97.972
1. Projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
30.06 - 08.2014
Stan na lipiec:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 4 sierpnia br.

Wykonawca dokumentacji projektowej:
Bartłomiej Figur, KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, ul. K. Porębskiego 33/1, Gdańsk.

Stan na sierpień:
Wpłynęła dokumentacja projektowa (jest w trakcie sprawdzania).

Po wykonaniu badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni asfaltowej okazało się, że nie nadaje się ona jako podbudowa pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową, w wyniku czego wymagana jest jej rozbiórka.
Zamierzenia Wnioskodawcy dot. wykonania boiska na istniejącej nawierzchni nie mogą byc zrealizowane.
W celu realizacji zadania konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni, co łączy się ze znacznym wzrostem kosztów.
Szacowany koszt wykonania boiska wynosi ok. 300.000 zł (w tym koszt utylizacji istniejącej nawierzchni - 100.000 zł), co przewyższa ponad trzykrotnie zakładane koszty projektu, tj. 97.972 zł.

Stan na wrzesień:
Dnia 4 września br. wpłynęła zgoda na zainwestowanie na gruncie gminnym.
Złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych.
Termin składanie ofert - 12 wrzesień br.

Stan na październik:
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą "Panorama" Sp. z o.o.

Stan na listopad:
Trwają roboty budowlane.

Stan na grudzień:
przewidywany termin zakończenia zadania: 31 grudzień 2014 r.

Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wyłonienie wykonawcy robót w trybie do 30.000 Euro.
wrzesień 2014
3. Rozpoczęcie robót
październik 2014
4. Zakończenie robót
31.12.2014
41
Remont schodów prowadzących od ul. Partyzantów do Kościoła Św. Antoniego.
Wzgórze Św. Maksymiliana

110.220
1. Rozpoczęcie robót
koniec sierpnia/wrzesień 2014
Stan na wrzesień:
Prace zostały rozpoczęte.

Stan na październik:
Trwają prace remontowe.
10 października br. prace zostały zakończone.
2. Zakończenie robót
październik 2014
 

  • ikonaOpublikowano: 23.07.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Ewa Mącik (e.macik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.02.2016 11:15
  • ikonaZmodyfikował: Ewa Mącik
ikona