Budżet Obywatelski 2017

Ogłoszenie prezydenta miasta Gdyni

Budżet Obywatelski 2017 rozpoczyna się 17 marca // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Budżet Obywatelski 2017 rozpoczyna się 17 marca // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni, podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia:

o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego

W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 17.03-31.10.2017 roku mieszkańcy Gdyni wypowiedzą się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2018. W ramach konsultacji mieszkańcy składają projekty ważne z punktu widzenia poszczególnych dzielnic oraz wybierają je w głosowaniu, co skutkuje sfinansowaniem ich realizacji z budżetu Miasta Gdyni.

Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 5 310 198 zł. Suma ta jest podzielona pomiędzy 22 dzielnice, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

1) zgłoszenie projektów przez mieszkańców w okresie 17.03-14.04.2017 r. z wykorzystaniem formularza wniosku złożonego elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
2) głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, w okresie 18.09-2.10.2017 r. za pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl).

Dodatkowe informacje na temat zasad Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu spotkań informacyjnych i promocyjnych, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) oraz
w Laboratorium Innowacji Społecznych (budynek IVA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od strony ul. Stryjskiej).

Treść zarządzenia prezydenta można znaleźć tutaj:

http://www.gdynia.pl/bip/komunikaty/454_111389.html

  • ikonaOpublikowano: 03.03.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.01.2023 09:40
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona