Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020 – czas na działanie

O Budżecie Obywatelskim 2020 mówili dziś Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz MArta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

O Budżecie Obywatelskim 2020 mówili dziś Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz MArta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

27 stycznia rozpoczyna się gdyński Budżet Obywatelski 2020. Do 24 lutego każda mieszkanka i każdy mieszkaniec naszego miasta mogą zgłosić swój projekt dzielnicowy, a także zapisać się na listę uczestników warsztatów projektów miejskich. Głosowanie – od 8 do 22 czerwca.
 
Budżet Obywatelski to proces, w którym gdynianie i gdynianki co roku decydują, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. To sami mieszkańcy i mieszkanki wymyślają i zgłaszają projekty mogące podnieść jakość życia w mieście i wybierają w głosowaniu, które z nich trafią do realizacji.
 
W sześciu poprzednich edycjach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 2014-2019, wybrano 293 pomysły dotyczące m.in. sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, rozwiązań ekologicznych czy kultury.

Zrealizowano 134 projekty z edycji BO 2014 – 2018: to 76 proc. wszystkich wybranych w głosowaniu. Rozpoczęła się również realizacja projektów z 2019 roku - zakupiono wyposażoną karetkę dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, trwa realizacja kilku projektów „miękkich”, m.in. w bibliotekach.
 
Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego maksymalnie odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie BO. Tak jest też w i tym roku.


 
Ponad 10 milionów złotych na pomysły mieszkańców
 
Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego rozdysponujemy 10 608 600 zł. To suma kwoty podstawowej w wysokości 10 001 536,38 zł oraz środków, których nie rozdysponowano w ramach poprzednich edycji BO, czyli 606 872,23 zł.
 
W ramach kwoty podstawowej wydzielona jest pula na projekty miejskie: 1 500 000 zł.
 
Zgłaszanie projektów
 
Projekty dzielnicowe można składać od 27 stycznia do 24 lutego. Każda gdynianka i każdy gdynianin może złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy.


 
Tak jak w poprzednich latach, pomysłodawcy wypełniają formularz, zbierają podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt (od 2 do 22, w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy) oraz uzyskują ewentualną zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu BO na wskazywanym terenie (jeśli grunt nie należy do miasta).
W przypadku projektów inwestycyjnych określenie lokalizacji jest kluczowe, dlatego ważne by do projektu dołączyć mapkę oraz wskazać numery działek. Wskazanie lokalizacji nie jest konieczne dla projektów miękkich.
 
Trzeba też pamiętać, że w żadnym przypadku nie jest dopuszczalne wskazanie realizatora projektu – czy to inwestycyjnego, czy „miękkiego”.
 
Wartość jednego projektu nie może przekroczyć:
 • w przypadku małych projektów dzielnicowych: kwoty 10 000 złotych,
 • w przypadku dużych projektów dzielnicowych: kwoty równej 90 proc. puli środków na daną dzielnicę.

Wszystkie projekty muszą spełniać wymóg ogólnodostępności. W przypadku:
 • inwestycji w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą mieć wszyscy zainteresowani mieszkańcy przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00-22.00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godz. 8.00-22.00)
 • zakupu wyposażenia dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców - będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani gdynianie w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot
 • organizacji wydarzeń, zajęć, spotkań itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub - w przypadku ograniczonej liczby miejsc - zostanie zapewniony otwarty nabór uczestników. 
Przy wypełnianiu wniosków pomysłodawcy mogą korzystać z pomocy specjalistów Laboratorium Innowacji Społecznych.    
 
Wnioski można składać drogą elektroniczną przez stronę bo.gdynia.pl, jak również w formie papierowej  w:
 • Laboratorium Innowacji Społecznych - główna siedziba przy ul. Żeromskiego 31 (Śródmieście)
 • domu sąsiedzkim w Przystani Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 (os. Fikakowo, Wielki Kack)
 • domu sąsiedzkim w Przystani Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 (Chylonia)
 • UrbanLabie Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej (Redłowo)
 
Złożone wnioski będą analizowane przez LIS pod kątem ewentualnych braków formalnych, a przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki miejskie w kwestiach merytorycznych i techniczno -finansowych. Jeśli projekt okaże się niemożliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie, pracownik jednostki dokonującej analizy zwróci się do autora i wspólnie ustalą konieczne do wprowadzenia zmiany. Jeśli autor nie wyrazi zgody, projekt nie będzie dalej procedowany, ale pomysłodawca będzie mógł się od tej decyzji odwołać. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie Prezydent.


 
Projekty miejskie

Projekty miejskie dotyczą obszaru większego niż jedna dzielnica (czasami dosłownie całego miasta) i powinny odpowiadać na potrzeby większej liczby mieszkańców niż np. sąsiedzi z ulicy czy kilku stojących obok siebie bloków. Powinny uwzględniać różne perspektywy, różne doświadczenia i różne pomysły mieszkańców na to, jak ma funkcjonować miasto – dlatego w Gdyni projekty miejskie wypracowywane są podczas warsztatów, w których udział może wziąć nawet stu mieszkańców. Praca przebiegać będzie w podgrupach prowadzonych przez moderatorów, przy wsparciu urzędników i ekspertów. Projekty zostaną wypracowane poprzez dialog i dyskusję, wspólny namysł nad tym, jakie potrzeby są ważne i jakie należy zaspokoić w pierwszej kolejności.
 
Koszt jednego projektu miejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł.
 
Warsztaty zaplanowano na soboty, w godzinach 10-16, w terminach: 29 lutego, 21 marca
i 18 kwietnia. By wziąć w nich udział, należy zgłosić się poprzez stronę
badanialis.pl/warsztatybo2020. Zapisy przyjmowane są od 27 stycznia do 24 lutego. W warsztatach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 100 mieszkańców. Jeżeli chętnych będzie więcej niż miejsc, uczestnicy zostaną wylosowani tak, by zróżnicować grupę pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Osoby niezapisane nie będą mogły uczestniczyć w pracach grup warsztatowych, a te które się zapiszą zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach
 
 Spotkania informacyjne
 Autorki i autorzy projektów, którzy potrzebują wsparcia w przygotowaniu projektu, mają wątpliwości bądź pytania, mogą przyjść na spotkania informacyjne:
 
Dzień Otwarty Budżetu Obywatelskiego - sobota, 1 lutego, godz. 10.00-16.00
UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej)
Budżet Wieczorową Porą - punkt konsultacyjny w każdy czwartek między 27 stycznia
a 24 lutego - do godziny 20.00, Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
Maraton Pisania Projektów - z udziałem urzędników,  sobota, 15 lutego, godz. 10.00-16.00
UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej)
 
Szczegółowe informacje mogące pomóc w pisaniu projektów znajdują się również na stronie bo.gdynia.pl  Osoby piszące projekt znajdą tam m.in. cennik projektów, instrukcję do portalu mapowego, kontakty do poszczególnych jednostek miejskich czy potrzebne dokumenty.

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami, które pojawią się podczas przygotowywania wniosku, mieszkańcy i mieszkanki mogą zwracać się też do pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy koordynują BO oraz urzędników z wydziałów UM
i jednostek miejskich zaangażowanych w sprawdzanie i realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego.
 
Zmiany na etapie głosowania
 
Głosowanie na projekty odbywać się będzie przez stronę internetową bo.gdynia.pl po podaniu numeru PESEL oraz imienia ojca lub matki. Tak jak w poprzednich latach, projekty wybierać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu, zostaną uruchomione punkty do głosowania, m.in. w radach dzielnic, bibliotekach oraz w centrach sąsiedzkich.
 
Wybierać będziemy po maksymalnie trzy projekty z każdej puli. W dzielnicach projekty małe zostaną oddzielone od dużych, wskazywać więc będziemy do trzech projektów małych dzielnicowych, do trzech projektów dużych dzielnicowych oraz do trzech projektów miejskich. Projektów nie będziemy rangować.
 
Głosowanie odbędzie w dniach 8-22 czerwca, czyli przed zakończeniem roku szkolnego i wakacyjnymi wyjazdami. Przyspieszenie głosowania było ważnym postulatem zgłaszanym przez mieszkańców w ewaluacyjnej ankiecie.

Zrealizowane zostaną projekty z największym poparciem, które można w całości sfinansować ze środków BO. Aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji, musi na niego zagłosować minimum 1000 osób, a na dzielnicowy - 50 osób.
 
Projekty „+1”
 
W dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu zostanie zrealizowany dodatkowy projekt duży. W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane dodatkowe projekty małe. Prezydent przeznaczy na nie dodatkowe środki z budżetu miasta.
 
Realizacja projektów „pod kreską”
 
W BO2020 rozszerzono zasady realizacji projektów „pierwszych pod kreską”, czyli tych, które uzyskały znaczące poparcie mieszkańców, ale na ich realizację nie wystarczyło środków. Inicjatywy dzielnicowe, małe i duże, będą mogli dofinansować prywatni darczyńcy lub rady dzielnic. Z kolei projekty miejskie „spod kreski” będą mogły być dofinansowane decyzją Radnych Miasta.
 
Niewykorzystane środki zasilą natomiast budżet kolejnej edycji BO.
 
HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
 
27 stycznia - 24 lutego: składanie projektów dzielnicowych, przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty miejskie oraz równolegle wsparcie doradcze dla mieszkańców
25 lutego - 10 marca: weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia
11 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji ogólnej projektów miejskich
11 marca - 17 maja: analiza merytoryczna i techniczno-finansowa
18 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji projektów dzielnicowych
18 marca - 20 maja:  marca - 20 maja: odwołania od wyników negatywnej weryfikacji
do 25 maja: rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji
do 26 maja: przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania
8 czerwca - 22 czerwca: głosowanie
do 25 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania
 
 HARMONOGRAM CYKLU WARSZTATÓW WYPRACOWYWANIA PROJEKTÓW MIEJSKICH
 
27 stycznia - 24 lutego: przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty
29 lutego: warsztaty nr 1
21 marca: warsztaty nr 2
18 kwietnia: warsztaty nr 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 27.01.2020 13:10
 • ikona

  Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 27.01.2020 13:13
 • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona