Gdynia Energetyczna

Nadchodzą zmiany w dotacjach energetycznych

//mat.prasowe UM Gdyni

//mat.prasowe UM Gdyni

Chętni, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania lub dofinansowania na zakup oraz montaż odnawialnego źródła energii i zakończyli już inwestycję, powinni jak najszybciej zgłosić się do Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta w Gdyni. Wkrótce bowiem nastąpi zmiana uchwały dotacyjnej i nie będzie można otrzymać już zwrotu kosztów zrealizowanych inwestycji.

- Znaczącą różnicą w nowej uchwale będzie konieczność zgłoszenia się po dotację tylko i wyłącznie  przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Oznacza to, że ponoszenie wydatków nie może nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zaproponowane zostały nowe zasady oraz tryb udzielania jednorazowej dotacji celowej z budżetu miasta Gdyni. Ich celem jest finansowanie działań w zakresie ochrony klimatu i atmosfery, realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie naszego miasta. Zmieni się katalog rodzaju inwestycji i kwot dotacji. Projekt nowej uchwały zostanie poddany głosowaniu podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

Gdynia będzie udzielać dotacji, do likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe, obejmujących węgiel lub koks, w budynkach mieszkalnych i zastąpienie ich:

  1.  pompami ciepła,
  2. pompami ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną,
  3. ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  4.  kotłami opalanymi gazem.

Uchwała stanowi realizację długofalowej polityki niskoemisyjnej i potwierdza determinację Gdyni w dążeniu do obniżania szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery oraz wzrostu udziału energii odnawialnej, która jest produkowana na terenie miasta. Wsparcie mieszkańców jest uzupełnieniem programów finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.
- Celem programu dotacyjnego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wbudynkach i lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych na terenie Gdyni – mówi Hanna Górecka-Banasik, kierownik Biura ds. Energetyki.
Podstawą przyznania i wypłaty dotacji będzie:

1) złożenie przed rozpoczęciem inwestycji poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego:
a) dane osobowe i adresowe wnioskodawcy,
b) wskazanie adresu i rodzaju budynku, w którym ma nastąpić wymiana źródła ciepła oraz jego
powierzchni,
c) aktualny rodzaj i stan użytkowanego źródła ciepła,
d) wskazanie rodzaju źródła ciepła które ma zostać wykonane w ramach dotacji,
e) planowane koszty kwalifikowane inwestycji wraz z terminem rozpoczęcia i realizacji zadania,
f) załączniki wymagane niniejszą uchwałą,

2) podpisanie umowy na dotację,

3) realizacja zadania zakwalifikowanego do dofinansowania w terminach określonych umową,

4) przedłożenie dokumentów rozliczeniowych w terminach określonych umową.

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizowania inwestycji zgodnie z obowiązującym przepisami
prawa, w szczególności do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, o ile są
wymagane prawem.

Niebawem straci moc Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj.Pom. z 2016 r., poz. 515) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii".

Jeśli uchwała przejdzie pozytywnie głosowanie podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Gdyni, wówczas wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Mieszkańcy zostaną poinformowani o tym fakcie w BIP Gdyni oraz na stronie miasta Gdyni i w Ratuszu.

  • ikonaOpublikowano: 25.07.2023 10:05
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.07.2023 15:35
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona