1566 (1166) 2024-02-09 - 2024-02-15

Rekrutacja do przedszkoli

Za dokładnie miesiąc 8 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gdyni. 

Na początek 8 marca zostanie opublikowana oferta placówek. Natomiast 11 marca o godz. 12.00 zacznie działać strona, za pomocą której będzie można zapisać dziecko.

11 marca o godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z ofertą poszczególnych placówek będzie można zapoznać się od 8 marca. Mieszkańcy Gdyni, dzieci i ich rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych. Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej kryteria ustalone przez samorząd.

Szczegółowy harmonogram:
 • 8 marca o godz. 12.00 udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja;
 • 11 marca od godz. 12.00 do 22 marca do godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 22 kwietnia o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, do 25 kwietnia do godz. 16.00 składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 29 kwietnia o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.
W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju. W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:
 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
 6. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę
www.gdynia.pl/rekrutacja2024, która zostanie uruchomiona w dniu rekrutacji.

 • ikonaOpublikowano: 08.02.2024 12:44
 • ikona

  Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 08.02.2024 12:45
 • ikonaZmodyfikował: Dominika Sobiech
ikona