Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Zieleń

Zieleń ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 54-55)

  1. Podczas prac remontowych budynku zadbaj o immunitet drzew. Wszelkie prace wykonuj poza strefą ich ochrony, czyli minimum 1 m od rzutu korony drzewa.

  2. Ewentualne wykopy w zasięgu systemu korzeniowego wykonuj ręcznie zgodnie ze sztuką ogrodową. Na czas prac przykryj korzenie i nie dopuść do ich wyschnięcia, a po zasypaniu podlej dużą ilością wody. Pamiętaj by nie dokonywać zmian grubości warstw gleby i nie przykrywać szyjki korzeniowej.

  3. Pień drzewa może być zagrożony mechanicznym uszkodzeniem, dlatego zabezpiecz go do wysokości pierwszych gałęzi matą słomianą a następnie deskami spiętymi miękką opaską z tkaniny.

  4. Konary drzew możesz zabezpieczyć przez ich podwiązanie (prace pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęłaby się w całym okresie rozwoju drzewa).

  5. Jeżeli chcesz dokonać nowych nasadzeń wybieraj różne gatunki w tym rodzime, liściaste; pamiętaj by zachować odpowiednie odległości nasadzeń od infrastruktury technicznej (2 m od wodociągów, kanalizacji, przewodów gazowych, sieci cieplnych, podziemnych kabli energetycznych i komunikacyjnych; 3 m od sączka melioracyjnego, 7,5 m + promień korony dojrzałego drzewa – od napowietrznej linii energetycznej 220-750 kV; 4 m + promień korony drzewa – od linii energetycznej 30-220 kV).

  6. Pamiętaj by zachować odpowiednie odległości nasadzeń od budynków, ogrodzeń i ścian oporowych (5 m od budynku wysokości powyżej 7 m, a 4 m od budynku wysokości niższej niż 7 m; od ogrodzeń o wysokości 2 m – odległość 4 m; Odległość sadzenia drzew od ścian oporowych, tarasów i stromych skarp – 1 m).

  7. Terminy sadzenia: najkorzystniejsza jest wiosna lub jesień, jeśli jednak kupujemy sadzonki w pojemniku, możemy sadzić je przez cały sezon (poza okresem kiedy ziemia jest zmarznięta), pod warunkiem, że będziemy je podlewać.

  8. Jeżeli chcesz wyciąć drzewo, to w przypadku, gdy obwód drzewa mierzony na wys. 5 cm od podłoża przekracza 50, 65 lub 80 cm (zależy to od gatunku) należy wystąpić o zezwolenie do Prezydenta Miasta Gdyni. Jeśli obwód drzewa na wysokości 5 cm od podłoża nie przekracza 50 cm; to możesz je wyciąć samodzielnie, bez pozwoleń; koniecznie zrób dokumentację fotograficzną.

  9. Jeśli nieruchomość, lub jej część wpisana jest do rejestru zabytków, zgodę na wycinkę drzewa lub krzewu, wydaje Wojewódzki Konserwator Przyrody. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z Dyrektorem Parku Narodowego albo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

  10. Jeśli na drzewie znajduje się gniazdo lub budka lęgowa zgłoś ten fakt do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

ikona