Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Wskaźniki

Wskaźniki dot. inwestycji i robót drogowych - cd.


 
KOSZTORYS krawężniki
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty przygotowawcze:
1
Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową
m
1
16,30
16,30
2
Wywóz gruzu na odległość 15km z utylizacją - 403 m3 
                  
m3
0,045
79,31
3,57
3
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 30 cm
m2
0,3
3,11
0,93
4
Wywóz gruntu na odległość 15km m3 wraz z utylizacją
m3
0,12
45,00
5,40
suma:
26,20
Roboty brukarskie:
5
Wykonanie ławy betonowej z oporem 0,065 m3 z betonu C12/C15
m3
0,07
617,40
40,13
6
Ustawienie krawężnika 15 x30 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m
1,00
44,79
44,79
suma:
84,92
Koszty inne:
7
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt
1
1,00
1,00
suma:
1,00
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
112,12
 
 
 
STAWKA VAT 23%
25,79
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
137,91


 

 
KOSZTORYS obrzeża
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty przygotowawcze:
1
Rozebranie obrzeży betonowych 30X8 
m
1
2,59
2,59
2
Wywóz gruzu na odległość 15 km z utylizacją                       
m3
0,024
79,31
1,90
3
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 30 cm
m2
0,08
3,11
0,25
suma:
4,74
Roboty brukarskie:
4
Wykonanie ławy betonowej z oporem 0,065 m3 z betonu C12/C15
m3
0,03
617,40
18,52
5
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej
m
1,00
29,11
29,11
suma:
47,63
Koszty inne:
6
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt
0,01
1 000,00
10,00
suma:
10,00
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
62,37
 
 
STAWKA VAT 23%
14,35
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
76,72 
KOSZTORYS chodnik wzmocniony ( na kruszywie) kostka 8 cm
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty przygotowawcze:
1
Rozebranie chodników i wjazdów z prefabrykatów betonowych - płyty chodnikowe 50x50x7, kostka bet.,  itp.
m2
1
18,17
18,17
2
Wywóz gruzu na odległość 15km z utylizacją - 403 m3                   
m3
0,07
79,31
5,55
3
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 30 cm
m2
1
3,11
3,11
4
Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii II-IV
m2
1
5,38
5,38
5
Wywóż gruntu  na odległość 15km m3 wraz z utylizacją
m3
0,07
45,00
3,15
suma:
35,36
Roboty brukarskie:
6
Wykonanie warstwy warstwy odcinającej z piasku w korycie na całej szerokości drogi, mechanicznie grubość warstwy 10cm
m2
1,00
9,34
9,34
7
Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8cm , szarej na podsypce cementowo-piaskowej 3- 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem
m2
1,00
95,19
95,19
8
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
                                                                                
m2
1,00
42,89
42,89
suma:
147,42
Koszty inne:
9
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt.
0,001
1 000,00
1,00
suma:
1,00
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
183,78
 
 
 
STAWKA VAT 23%
42,27
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
226,05


 
KOSZTORYS chodnik 
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty przygotowawcze:
1
Rozebranie chodników i wjazdów  z prefabrykatów betonowych - płyty chodnikowe 50x50x7 , kostka bet. itp..
m2
1
18,17
18,17
2
Wywóz gruzu na odległość 15km z utylizacją - 403 m3                   
m3
0,07
79,31
5,55
3
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 30 cm
m2
1
3,11
3,11
4
Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii II-IV
m2
1
5,38
5,38
5
Wywóż gruntu na odległość 15km m3 wraz z utylizacją
m3
0,07
45,00
3,15
suma:
35,36
Roboty brukarskie:
6
Wykonanie warstwy warstwy odcinającej z piasku w korycie na całej szerokości drogi, mechanicznie grubość warstwy 10cm
m2
1,00
9,34
9,34
7
Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8cm , szarej na podsypce cementowo-piaskowej 3- 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem
m2
1,00
95,19
95,19
suma:
104,53
Koszty inne:
8
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt
0,001
1 000,00
1,00
suma:
1,00
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
140,89
 
 
 
STAWKA VAT 23%
32,40
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
173,29 
KOSZTORYS płyty YOMB
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty przygotowawcze:
1
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 30 cm
m2
1
3,11
3,11
2
Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii II-IV
m2
1
5,38
5,38
3
Wywóż gruntu  na odległość 15km m3 wraz z utylizacją
m3
0,3
45,00
13,50
suma:
21,99
Roboty brukarskie:
4
Wykonanie warstwy warstwy odcinającej z piasku w korycie na całej szerokości drogi, mechanicznie grubość warstwy 10cm
m2
1,00
9,34
9,34
5
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                                 
m2
1,00
55,73
55,73
6
Wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej zagęszczonej grubości 5 cm pod płyty YOMB        
m2
1,00
18,09
18,09
7
Ułożenie płyt wielootworowych płyt betonowych typu "YOMB"
                                                                                     
m2
1,00
70,00
70,00
suma:
153,16
Koszty inne:
 8
Plantowanie skarp i dna wykopu
m2
1
7,54
7,54
9
Humusowanie i obsianie skarp trawą z uprzednim odhumusowaniem z dowozem ziemi urodzajnej, gr. warstwy 10 cm
m2
1
8,832
8,83
10
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt
1
1,00
1,00
suma:
9,83
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
184,98
 
 
STAWKA VAT 23%
42,55
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
227,53


 
KOSZTORYS bitumiczne
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Roboty bitumiczne:
1
Frezowanie  nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm
m2
1
5,6
5,60
2
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową o parametrach zgodnych z  PN-EN 13808:2010  w ilości 0,4 l/m2                        
m2
1
2,3
2,30
3
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 
m2
1
45,58
45,58
4
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową o parametrach zgodnych z  PN-EN 13808:2010  w ilości 0,2 l/m2                        
m2
1
1,72
1,72
5
 
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11S, grubość warstwy po zgęszczeniu 4 cm 
m2
1
51,32
51,32
suma:
106,52
Koszty inne:
6
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne
szt
0,001
1 000,00
1,00
suma:
1,00
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
107,52
 
 
 
STAWKA VAT 23%
24,73
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
132,25 
KOSZTORYS schody
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
1
Schody na skarpach nasypu z elementów betonowych prefabrykowanych szerokość schodów średnio 2m
m
1,00
2 011,02
2011,02
suma:
2011,02
Koszty inne:
2
Humusowanie i obsianie skarp trawą z uprzednim humusowaniem z dowozem ziemi urodzajnej, gr. warstwy 10 cm
m2
1
44,16
44,16
3
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne.
szt
0,001
1 000,00
1,00
suma:
45,16
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
2 056,18
 
 
 
STAWKA VAT 23%
472,92
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
2529,10 
KOSZTORYS progi zwalniające
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
1
Wykonanie progów zwalniających listwowych średniej szerokość 4,5 m, długość 1 m, wysokość 7 cm, kostka betonowa prostokątna gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm na kruszywie 25 cm lub podbudowie betonowej, opór po obwodzie z krawężników lub oporników na ławie betonowej.
szt
1
1 252,35
1252,35
suma:
1252,35
Oznakowanie +  elementy bezpieczeństwa ruchu:
2
Ustawienie słupów z ruru stalowycg fi 70 mm - oznakowanie pionowe. Założenie tarcz znaków średnich z folią II generacji
szt
2
508,42
1016,84
suma:
1016,84
Koszty inne:
3
Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne.
szt
0,001
1 000,00
1,00
suma:
1,00
 
 
 
SUMA ROBÓT NETTO
2 270,19
 
 
 
STAWKA VAT 23%
522,14
 
 
 
SUMA ROBÓT BRUTTO
2792,33 
KOSZTORYS regulacja urządzeń
Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
Wartość
Nazwa
Ilość
Regulacja urządzeń:
1
Regulacja wysokościowa włazów kanałowych nadbudowa wykonana pierścieniami regulacyjnymi.
szt
1
438,70
438,70
2
Regulacja wysokościowa zaworów wodociągoqwych i gazowych nadbudowa wykonana betonem.                    
szt
1
211,36
211,36
3
Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych nadbudowa wykonana betonem.
szt
1
568,47
568,47
4
Regulacja wysokościowa kratek ulicznych.
szt
1
316,19
316,19