Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
poniedziałek, 27 lutego 2017 Gabriela, Anastazji
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


poprzednia strona powrót

Konkurs fotograficzny "Gdynia Kwitnie"
Regulamin konkursów fotograficznych „Gdynia kwitnie", zwanych dalej Konkursem.

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni.

§ 2
Cele i charakter konkursu

1. Promocja miasta Gdyni poprzez ukazanie piękna zieleni miejskiej w ciekawy i oryginalny sposób.

2. Przedstawienie zieleni miejskiej w fotografii artystycznej będącej dziedziną sztuki.

3. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii.

§ 3
Udział w konkursie

1. Konkurs jest organizowany cyklicznie co miesiąc w okresie od kwietnia do września 2014 r.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

4. Chęć uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić w terminie do 30 dnia miesiąca w okresie od kwietnia do września na adres internet@gdynia.pl w temacie wiadomości wpisując "Gdynia kwitnie".

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie powinno spełniać następujące warunki:
1) zawierać do trzech zdjęć w formacie JPG (o rozdzielczości 300 dpi) przedstawiających kwiaty, krzewy oraz zieleń miejską na gdyńskich skwerach i zieleńcach, wykonanych w okresie trwania konkursu na terenie miasta Gdyni,
2) nazwa zdjęcia musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
3) zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do każdej pracy. Udzielam nieodpłatnej zgody na: zwielokrotnianie zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wprowadzanie do obrotu zdjęć za pośrednictwem materiałów przygotowanych przez i za pośrednictwem Gminy Miasta Gdyni, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, jak również udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym a w szczególności w internecie,
4) jeśli na zdjęciu są osoby powinno zawierać oświadczenie: „Oświadczam, że mam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografii, na publikację zdjęć".

6. Zdjęcia aby mogły być przyjęte do konkursu muszą spełniać następujące warunki:
1) muszą przedstawiać Gdynie,
2) muszą być wykonane aparatem fotograficznym (wyklucza się zdjęcia wykonane telefonem komórkowym),
3) tematem przewodnim zdjęć muszą być kwiaty, krzewy oraz zieleń miejska na gdyńskich skwerach i zieleńcach,
4) zdjęcia muszą być wykonane w okresie trwania konkursu,
5) zdjęcia muszą być pracami własnymi,
6) na zdjęciu nie mogą znajdować się podpisy, opisy, daty i znaki wodne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymogów oraz prac o niskiej jakości technicznej.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Wyboru zwycięskiego zdjęcia dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni w składzie:
1) Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni,
2) pracownik Biura Ogrodnika Miasta,
3) pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Miejskiego Portalu Internetowego,
4) pracownik Zespołu Prasowego.

2. Kryterium oceny fotografii stanowią:
1) walory artystyczne i estetyczne zdjęcia (od 0 do 10 pkt),
2) umiejętność kadrowania i obróbki zdjęcia (od 0 do 10 pkt),
3) oryginalność i pomysłowość (od 0 do 10 pkt).

3. Nagrody otrzyma trzech autorów zdjęć, które uzyskają najwięcej punktów.

4. Organizator konkursu może również przyznać wyróżnienie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród w związku z niskim poziomem prac.

§ 5
Nagrody

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz za prace wyróżnione.

2. Nagrody będą do odebrania w terminie do 20 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu w Urzędzie Miasta Gdyni w Samodzielnym Stanowisku ds. Miejskiego Portalu Internetowego pokój 121, w godzinach pracy t.j. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -16.00 z wyłączeniem świąt.

3. Nagrody nie odebrane w terminie określonym w pkt 2 zwiększają pulę nagród kolejnej edycji konkursu.

§ 6
Ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygniecie każdej edycji konkursu nastąpi do 10 dnia miesiąca w okresie trwania konkursu.

2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Organizator Konkursu powiadomi droga elektroniczna nagrodzone osoby w konkursie.

3. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona na stronie Miejskiego Portalu Internetowego www.gdynia.pl

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3. W przypadku pytań dotyczących warunków udziału w konkursie osobami odpowiedzialnymi do udzielenia informacji są: Dorota Nelke - Główny Specjalista ds. Miejskiego Portalu Internetowego oraz Michał Kowalski Podinspektor ds. Miejskiego Portalu Internetowego.


zobacz nagrody w konkursie "Gdynia kwitnie"Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2014

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET