2014

Przed 44. Sesją Rady Miasta Gdyni

25 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XLIV Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:
 
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2013,
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni,
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2013,
- ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2015,
- przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni,
- zmieniająca uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 - 2033,
- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu o osób uprawnionych do udzielania ulg,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia,
- przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014",
- uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego 36,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krzywej,
- budowy pomnika Gdynian wysiedlonych przez niemieckich okupantów,
- zmiany nazwy ulicy w Gdyni (na ks. Jana Bernarda Szlagi),
- rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na przewlekłość w załatwianiu sprawy),
- rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na działalność Prezydenta MG - w sprawie przestawienia wiaty przystankowej),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego (projekt uchwały obywatelskiej),
- zmieniająca uchwałę nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (projekt uchwały obywatelskiej).

Aneks do porządku obrad:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni.
 
 
Projekty uchwał dostępne są na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/7834_.html/.