2015

W środę „wyjazdowa" sesja Rady Miasta

W środę, 27 maja 2015 roku o godz. 12.00 w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej (ul. Śmidowicza 69) rozpocznie się IX Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:
 
 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego;
- ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno - remontowe na lata 2015 - 2018;
- zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych;
- zmiany Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Narcyzowej i przy ul. Warszawskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Parku Kilońskim;
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność osób fizycznych;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego i Św. Wojciecha;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej;
- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45, zobacz projekt,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja 9-13;
- powołania komisji konkursowej;
- ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
- połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93;
- włączenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L.Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. L.Staffa 10;
- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77;
- nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni;
- zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni;
- ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych priorytetów inwestycyjno-remontowych miasta;
- zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni";
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot;
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.
 
Porządek obrad i projekty wszystkich uchwał dostępne są na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/469_.html